SZKOLNY FACEBOOK

Przydatne wiadomości

Nagłówek

DORADZTWO ZAWODOWE

Aneta Makowska

 

      

 

POJĘCIA W DORADZTWIE ZAWODOWYM

 

DORADZTWO ZAWODOWE – proces wspierania osób w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego. Jego celem jest zapoznanie osoby radzącej się z: jej możliwościami i zainteresowaniami, możliwościami zawodowymi na rynku pracy, warunkami ekonomicznymi określonych prac i zawodów, przeciwwskazaniami i szczególnymi wymaganiami z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego, sposobami poszukiwania pracy, sposobami kontaktowania się z pracodawcą.

 

DORADCA ZAWODOWY – osoba udzielająca pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, a także odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów. Współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia, innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.

 

PORADNICTWO ZAWODOWE – działalność polegająca na udzielaniu młodzieży i dorosłym porad i pomocy w znalezieniu pracy, wyborze zawodu lub jego zmianie, a także kierunku kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych jednostki, jej sytuacji życiowej oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. W przypadku młodzieży poradnictwo zawodowe to preorientacja zawodowa, która odbywa się w szkołach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

 

PREORIENTACJA ZAWODOWA – wstępny etap poradnictwa zawodowego polegający na zaznajamianiu młodzieży: z właściwościami różnych zawodów oraz wymaganiami, jakie trzeba spełniać, aby można było je wykonywać; ze strukturą szkolnictwa zawodowego, rodzajami szkół zawodowych oraz możliwościami nauki zawodu; z aktualnym i perspektywicznym zapotrzebowaniem rynku pracy na poszczególne zawody oraz ich znaczeniem dla gospodarki narodowej; a także na kształtowaniu u młodzieży pozytywnego stosunku do pracy (Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009).

ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.(po. J. Szczepański).

 

ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE – utrzymująca się tendencja do poznawania, obserwowania jakiegoś obszaru rzeczywistości, który wiąże się z odpowiednimi rodzajami pracy zawodowej. Pracę marynarza, kierowcy, lekarza lub lotnika wybierają osoby, które są zainteresowane taką właśnie działalnością. Do odkrycia zainteresowań zawodowych służą odpowiednie kwestionariusze i inwentarze osobowości, na podstawie których można z pewnym prawdopodobieństwem orzekać o zawodach odpowiadających zainteresowaniom badanego uznawanych za atrakcyjne i cieszących się wysokim prestiżem.

 

 

PRZYDATNE LINKI W DORADZTWIE ZAWODOWYM

Mapa karier

Tu znajdziesz informacje o 400 zawodach!

https://mapakarier.org/

 

www.doradztwo.ore.edu.pl

 • programy doradztwa zawodowego (dla dzieci i młodzieży w różnym wieku) i WSDZ,
 • scenariusze zajęć,
 • filmy o zawodach,
 • wyszukiwarka szkół i placówek,
 • rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego,
 • publikacje,

 

www.koweziu.edu.pl

 • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • publikacje: e-Gazetki o zawodach,
 • informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
 • poradniki metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
 • broszury dla rodziców,
 • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
 • opisy obszarów i zawodów,
 • psychotesty.

www.kwalifikacje.gov. pl - ZSK

 • informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
 • Polska Rama Kwalifikacji,
 • publikacje.

 

www.cdzdm.pl

 • informator o zawodach,
 • nowe zawody,
 • kwestionariusze zainteresowań,
 • testy predyspozycji zawodowych.

 

gornik.pptx

 

Informacja_dla_rodzicow_klas_VIII.docx

 

Rekrutacja_co_nalezy_o_niej_wiedziec..pdf

 

Prezentacja_Szkoly_Ponadpodstawowe_w_Stargardzie.ppt

 

Zaplanuj_swoja_zawodowa_przyszlosc_z_glowa.pdf

 

cwiczenie_1kwestionariusz_zainteresowan_zawodowych(2).docx

 

Cwiczenie_2.pdf

 

cwiczenie_3_test_diagnostyka_temperamentu(1).pdf

 

4_test_czy_znasz_siebie(1).pdf

 

 

Prezentacje:

 

ZAWODY_WOKOL_NAS.pptx

 

Rynek_pracy-co_to.pptx

 

RADZENIE_SOBIE_ZE_STRESEM_prez.pptx

 

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1)
  91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2)
  e-mail: poczta@sp6stargard.net

Galeria zdjęć