• Nagłówek

    • DORADZTWO ZAWODOWE

     Aneta Makowska

      

           

      

     POJĘCIA W DORADZTWIE ZAWODOWYM

      

     DORADZTWO ZAWODOWE – proces wspierania osób w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego. Jego celem jest zapoznanie osoby radzącej się z: jej możliwościami i zainteresowaniami, możliwościami zawodowymi na rynku pracy, warunkami ekonomicznymi określonych prac i zawodów, przeciwwskazaniami i szczególnymi wymaganiami z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego, sposobami poszukiwania pracy, sposobami kontaktowania się z pracodawcą.

      

     DORADCA ZAWODOWY – osoba udzielająca pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, a także odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów. Współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia, innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.

      

     PORADNICTWO ZAWODOWE – działalność polegająca na udzielaniu młodzieży i dorosłym porad i pomocy w znalezieniu pracy, wyborze zawodu lub jego zmianie, a także kierunku kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych jednostki, jej sytuacji życiowej oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. W przypadku młodzieży poradnictwo zawodowe to preorientacja zawodowa, która odbywa się w szkołach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

      

     PREORIENTACJA ZAWODOWA – wstępny etap poradnictwa zawodowego polegający na zaznajamianiu młodzieży: z właściwościami różnych zawodów oraz wymaganiami, jakie trzeba spełniać, aby można było je wykonywać; ze strukturą szkolnictwa zawodowego, rodzajami szkół zawodowych oraz możliwościami nauki zawodu; z aktualnym i perspektywicznym zapotrzebowaniem rynku pracy na poszczególne zawody oraz ich znaczeniem dla gospodarki narodowej; a także na kształtowaniu u młodzieży pozytywnego stosunku do pracy (Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009).

     ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.(po. J. Szczepański).

      

     ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE utrzymująca się tendencja do poznawania, obserwowania jakiegoś obszaru rzeczywistości, który wiąże się z odpowiednimi rodzajami pracy zawodowej. Pracę marynarza, kierowcy, lekarza lub lotnika wybierają osoby, które są zainteresowane taką właśnie działalnością. Do odkrycia zainteresowań zawodowych służą odpowiednie kwestionariusze i inwentarze osobowości, na podstawie których można z pewnym prawdopodobieństwem orzekać o zawodach odpowiadających zainteresowaniom badanego uznawanych za atrakcyjne i cieszących się wysokim prestiżem.

      

      

     PRZYDATNE LINKI W DORADZTWIE ZAWODOWYM

     Mapa karier

     Tu znajdziesz informacje o 400 zawodach!

     https://mapakarier.org/

      

     www.doradztwo.ore.edu.pl

     • programy doradztwa zawodowego (dla dzieci i młodzieży w różnym wieku) i WSDZ,
     • scenariusze zajęć,
     • filmy o zawodach,
     • wyszukiwarka szkół i placówek,
     • rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego,
     • publikacje,

      

     www.koweziu.edu.pl

     • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
     • publikacje: e-Gazetki o zawodach,
     • informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
     • poradniki metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
     • broszury dla rodziców,
     • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
     • opisy obszarów i zawodów,
     • psychotesty.

     www.kwalifikacje.gov. pl - ZSK

     • informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
     • Polska Rama Kwalifikacji,
     • publikacje.

      

     www.cdzdm.pl

     • informator o zawodach,
     • nowe zawody,
     • kwestionariusze zainteresowań,
     • testy predyspozycji zawodowych.
      
      
      
      
      
      
     ROK SZKOLNY 2022/2023
     KLASY 4-8
      
      
      
      
      
      
      
      

      

      

     PRZEDSZKOLE ORAZ KLAS 1-3

      

     ROK SZKOLNY 2021/2022

      

      

     Dnia 30.10.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie IIIc odbyły się zajęcia pt. „Wędrówki po Mieści Zawodów”. Uczniowie zostali zapoznani ze stroną internetową Mapa Karier. Nauczyciel pokazał dzieciom Miasto zawodów. Wyjaśnił, że w Mieście zawodów – tak jak w prawdziwym świecie – znajduje się bardzo wiele miejsc/budynków, w których pracują różne osoby.  Poznały pojęcie  pracy oraz jej znaczenie w życiu człowieka. Na koniec zajęć w formie zabawy  uczniowie dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy.

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

      

         Dnia 23.09.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie II d, odbyły się zajęcia pt. „Akcesoria zawodowe”. Uczniowie dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy. A następnie ułożyli puzzle z pociętych kawałków papieru.

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

      

      

      

     ROK SZKOLNY 2020/2021

      

      

     ZAJĘCIA W 2A

     Dnia 08.06.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie II a, odbyły się zajęcia pt. Akcesoria zawodowe. Uczniowie zostali zapoznani ze stroną internetową Mapa Karier. Nauczyciel pokazał dzieciom Miasto zawodów. Wyjaśnił , że w mieście zawodów – tak jak w prawdziwym świecie – znajduje się bardzo wiele miejsc/budynków, w których pracują różne osoby. Następnie  uczniowie podczas zabawy  dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy.

      

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

     Zajęcia z preorientacji zawodowej w grupie OC.

      

      Dnia 20.05.2021 w ramach zajęć z preorientacji zawodowej w grupie OC odbyły się zajęcia pt. „Zawody w moim najbliższym otoczeniu”. Dzieci dowiedziały  się  jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy. A następnie ułożyły puzzle z pociętych kawałków papieru dotyczące poznanych zawodów.

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

        ZAJĘCIA W 2B

      

      Dnia 13.05.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie II b  odbyły się zajęcia pt. Akcesoria zawodowe. Uczniowie zostali zapoznani ze stroną internetową Mapa Karier.

     Nauczyciel pokazał dzieciom Miasto zawodów. Wyjaśnił , że w Mieście zawodów – tak jak w prawdziwym świecie – znajduje się bardzo wiele miejsc/budynków, w których pracują różne osoby.

     Następnie  uczniowie podczas zabawy  dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy.

      

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

      

     ZAJĘCIA W 1B

     Dnia 10.05.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie I b odbyły się zajęcia pt. Akcesoria zawodowe. Uczniowie dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy.

                                                                                                             Aneta Makowska

      

      

     ZAJĘCIA Z PREORIENTACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSZKOLU

      

             Dnia 29.04.2021 w ramach zajęć z preorientacji zawodowej w grupie pięciolatków  odbyły się zajęcia pt. „Atrybuty zawodowe”.

     Dzieci dowiedziały  się  jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy. A następnie ułożyły puzzle z pociętych kawałków papieru dotyczące poznanych  zawodów.

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

     ZAJĘCIA Z PREORIENTACJI ZAWODOWEJ W PRZEDSZKOLU

      

            Dnia 25.03.2021 w ramach zajęć z preorientacji zawodowej w najstarszej grupie przedszkolnej odbyły się zajęcia pt. Zawody w moim najbliższym otoczeniu.

      

     Dzieci dowiedziały  się  jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy. A następnie ułożyły puzzle z pociętych kawałków papieru dotyczące poznanych zawodów.

                                                                                                                  

     Aneta Makowska

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

     KONKURS PLASTYCZNY "KIM BĘDĘ JAK DOROSNĘ"

     W lutym  uczniowie klas 1-3 mieli możliwość udziału w  konkursie pt. „Kim będę gdy dorosnę”. Celem konkursu było rozbudzenie zainteresowań światem społecznym i pracą zawodową ludzi różnych środowisk oraz kształtowanie wyobraźni  dzieci dotyczącej przyszłości zawodowej.

      

     1. Miejsce  Kornelia Ilnicka z klasy 1b
     2. Oliwia Kiziuk  z klasy 1b
     3. Oliwia Auguścik z klasy 1b

      

     Wyróżnienie otrzymali: Michał  Skotarczak z klasy 1b, Aleksandra Olkowicz z klasy 3a, Oliwia Krzosek z klasy 2c

      

     Gratulujemy zwycięzcom.

     Dziękujemy uczestnikom za wykonanie pięknych prac.

      

      

        

      

      

      

      

     Dnia 11.03.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie I c odbyły się zajęcia pt. Akcesoria zawodowe. Uczniowie dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy. A następnie ułożyli puzzle z pociętych kawałków papieru.

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

     Dnia 09.03.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie III b odbyły się zajęcia  pt.   Gra – Czym się zajmuje? Uczniowie w grupach mieli za zadanie przyporządkować nazwy profesji do ich opisów. Wygrała  ta grupa, która zrobiła to najszybciej. Kolejnym zadaniem było podporządkowanie narzędzi pracy do przedstawiciela zawodu.

                                                                                                                         Aneta Makowska

      

      

     Dnia 04.03.2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie I a odbyły się zajęcia pt. Akcesoria zawodowe. Uczniowie dowiedzieli  się jakimi przedmiotami i atrybutami posługują się przedstawiciele różnych zawodów przy wykonywaniu swojej pracy.

      

                                                                                                             

      

      

      

     KLASY 4-8

      

      

     Zajęcia z orientacji zawodowej w klasie  IV a.

         Dnia 14.06. 2021 w ramach zajęć z orientacji zawodowej w klasie IV a, odbyły się zajęcia   pt. „Wędrówki po Mieści Zawodów”. Uczniowie zostali zapoznani ze stroną internetową Mapa Karier. Nauczyciel pokazał uczniom Miasto zawodów. Jest to wielka mapa przypominająca grę komputerową. W tym interaktywnym mieście skrywają się przedstawiciele 600 zawodów. Wyjaśnił , że w Mieście zawodów – tak jak w prawdziwym świecie – znajduje się bardzo wiele miejsc/budynków, w których pracują różne osoby. Następnie  dzieci zostały poproszone o wymienianie miejsc lub zawodów, w których pracują ich rodzice. Poznały pojęcie  pracy oraz jej znaczenie w życiu człowieka.. Ostatnim zadaniem uczniów było stworzenie                      w formie plakatu własnego Miasta zawodów.

                                                                                                                   Aneta Makowska

      

      

      

     Rekrutacja_co_nalezy_o_niej_wiedziec..pdf

      

     Prezentacja_Szkoly_Ponadpodstawowe_w_Stargardzie.ppt

      

     Zaplanuj_swoja_zawodowa_przyszlosc_z_glowa.pdf

      

     cwiczenie_1kwestionariusz_zainteresowan_zawodowych(2).docx

      

     Cwiczenie_2.pdf

      

     cwiczenie_3_test_diagnostyka_temperamentu(1).pdf

      

     4_test_czy_znasz_siebie(1).pdf

      

      

     Prezentacje:

      

     ZAWODY_WOKOL_NAS.pptx

      

     Rynek_pracy-co_to.pptx

      

     RADZENIE_SOBIE_ZE_STRESEM_prez.pptx

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe