• PROMOCJA ZDROWIA    • Koncepcja szkoły promującej zdrowie

     Podstawą koncepcji Szkoły Promującej Zdrowie są założenia promocji zdrowia, zgodnie z którymi:

     • niezbędne  dwa wzajemnie powiązane rodzaje działań:

     • zdrowie jest tworzone przez ludzi w codziennym życiu, we wszystkich siedliskach, w których żyją, uczą się, pracują, wypoczywają, bawią się; jednym z siedlisk jest szkoła i jej społeczność – nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni, uczniowie i ich rodzice;

     - działania indywidualne ludzi, którzy starają się, aby ich styl życia był prozdrowotny,

     -  działania wspólne społeczności, która tworzy sprzyjające zdrowiu środowisko fizyczne i     społeczne;

     • warunkiem skuteczności działań jest uczestnictwo, zaangażowanie jak największej liczby członków danej społeczności; programy promocji zdrowia  wdrażane „z ludźmi”, a nie   „dla ludzi”; w szkole niezbędne jest uczestnictwo nauczycieli, innych pracowników, uczniów (rzeczywiste, a nie pozorne) i współpraca z rodzicami uczniów.

     Promocja zdrowia w szkole to wszelkie działania podejmowane w celu ochrony i poprawy zdrowia wszystkich członków społeczności szkolnej.

      

     Promocja zdrowia w szkole:

     • Zdrowie uwzględnione jest w polityce i koncepcji szkoły  w podstawowym dokumencie określającym koncepcję pracy lub rozwoju szkoły    jednoznacznie zapisano, że podejmuje ona działania dla umacniania zdrowia i dobrego    samopoczucia uczniów i pracowników.

     • Środowisko społeczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i   pracowników  dobre relacje i współpraca między różnymi grupami społeczności szkolnej, szkołą i rodzicami, zarządzanie szkołą tworzą pozytywny jej klimat.

     • Środowisko fizyczne szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów i pracowników  środowiskowo to obejmuje: teren szkoły i jej otoczenie, budynek, jego pomieszczenia  i    wyposażenie, mikroklimat, organizację zajęć, posiłków, obiekty i sprzęt do rekreacji i    aktywności fizycznej.

     • Rozwijanie umiejętności dbałości o zdrowie i kompetencji do działania uczniów     i pracowników  realizacja programu dydaktycznego i wychowawczego szkoły oraz inne działania z    zakresu edukacji zdrowotnej adresowane do uczniów i pracowników, motywowanie ich do podejmowania działań dla zdrowia.

     • Tworzenie związków społecznych  z rodzinami uczniów oraz ważnymi osobami/grupami  w najbliższej społeczności; współpraca i konsultowanie planowanych działań, poszukiwanie sojuszników i wsparcia.

      

     Współpraca z pracownikami medycznymi  pielęgniarką szkolną i innymi osobami/placówkami medycznymi sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (w tym nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych i zdrowotnych) i pracownikami (np. w ramach medycyny pracy).

      

     Standardy szkoły promującej zdrowie

     1. Koncepcja pracy szkoły, jej struktura i organizacja sprzyjają uczestnictwu społeczności szkolnej w realizacji działań w zakresie promocji zdrowia oraz skuteczności i długofalowości tych działań.

     2. Klimat społeczny szkoły sprzyja zdrowiu i dobremu samopoczuciu uczniów, nauczycieli     i innych pracowników szkoły oraz rodziców uczniów.

     3. Szkoła realizuje edukację zdrowotną i program profilaktyki dla uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz dąży do poprawy skuteczności działań w tym zakresie.

     4. Warunki oraz organizacja nauki i pracy sprzyjają zdrowiu i dobremu samopoczuciu         uczniów, nauczycieli i innych pracowników szkoły oraz współpracy z rodzicami.

      

     ZADANIA EDUKACJI I PROFILAKTYKI ZDROWOTNEJ NA ROK 2021/2022

     1.Zdrowie jamy ustnej i zapobieganie próchnicy „ Zdrowe zęby mamy, marchewkę zajadamy”. Należy uwzględnić stosowanie pasty z odpowiednią dawką fluoru – realizują dzieci 3-6 lat

      

     2. Skąd się biorą produkty ekologiczne?- realizują przedszkola i zerówki

      

     3.Inicjacja palenia tytoniu- jak przeciwdziałać paleniu? ( scenariusze zajęć z uczniami, nauczycielami i rodzicami dostępne na stronie PSSE w Szczecinie- realizują klasy 4-8

      

     4. Program „Trzymaj Formę”- przeciwdziałanie nadwadze i otyłości uczniów- program dostępny na stronie internetowej, realizują wszyscy

      

     5. Światowy dzień bezpieczeństwa żywności WFSD, 7 czerwca- realizują wszyscy

      

     6. Substancje psychoaktywne „ Porozmawiajmy o zdrowiu , bezpieczeństwie i nowych zagrożeniach”- realizują klasy 4-8

      

     7. Krajowy program zwalczania i zapobiegania zakażeniom HIV, AIDS, w listopadzie będzie organizowany ogólnopolski konkurs plastyczny, proszę zapoznać się z informacjami na temat kampanii #mamczasrozmawiać- realizowany przez wszystkich

      

     8. Profilaktyka zażywania nowych substancji psychoaktywnych. „ Nowe narkotyki- nie daj się wkręcić”- realizują klasy 4-8

      

     9. Profilaktyka i zwalczanie wszawicy- realizuje pielęgniarka szkolna oraz wychowawcy.

      

     10. Higiena osobista- realizują wszyscy.

      

     11. Pierwsza pomoc przedmedyczna- realizuje pielęgniarka szkolna

      

     12.Światowy dzień zdrowia- budowanie sprawiedliwszego i zdrowszego świata”- realizują wszyscy.

      

     13. Pandemia covid- 19, zwrócić uwagę na emocje rodzin- realizują wszyscy

      

     14. „Światowy dzień bez tytoniu”- realizują wszyscy

      

     15. Bezpieczne ferie/ bezpieczne wakacje- realizują wszyscy

      

     16. Akcja „ Lekki tornister”- 1 października- realizuje pielęgniarka szkolna wraz z wychowawcami

      

     Rok szkolny 2021/ 2022 ogłoszono przez ONZ rokiem warzyw i owoców


     Działania związane z promocją zdrowia rozpoczęły się w naszej szkole ponad 10 lat temu i zaowocowały przyznaniem nam w październiku 2011 roku Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

     W oparciu o diagnozę potrzeb naszej społeczności szkolnej, zaplanowaliśmy działania na kolejne lata, które udało nam się skutecznie zrealizować. W roku szkolnym 2016/2017 poczyniliśmy starania w celu uzyskania przez szkołę Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie. Przeprowadziliśmy autoewaluację działań naszej placówki oraz dokonaliśmy publicznej prezentacji jej wyników i osiągnięć w maju 2017r.

     Kolejnym krokiem było złożenie wniosku wraz z dokumentacją do wojewódzkiego koordynatora w Zachodniopomorskim Kuratorium Oświaty w Szczecinie. Po otrzymaniu pozytywnej rekomendacji wniosek rozpatrzony został przez Centralną Kapitułę Krajowego Certyfikatu Szkoła Promująca Zdrowie, która po wnikliwej analizie nadesłanej dokumentacji i w uznaniu dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej i systematycznej pracy, podjęła decyzję o przyznaniu naszej placówce Krajowego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie.

      

     To prestiżowe wyróżnienie otrzymamy w grudniu podczas Uroczystości Wręczenia Krajowych Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie w siedzibie Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie. Warto podkreślić, iż nasza szkoła jest drugą placówką w województwie zachodniopomorskim, która będzie mogła poszczycić się takim Certyfikatem. 

      

     Dnia 26 października 2017 r. byliśmy gośćmi w Szkole Podstawowej im. Stefana Czarnieckiego w Reczu, gdzie odbyła się uroczysta gala z okazji wręczenia certyfikatów Zachodniopomorskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie. 

     Uroczystość swą obecnością uświetnili: Zachodniopomorski Kurator Oświaty pani Magdalena Zarębska – Kulesza – Gospodarz Uroczystości, pani Daniela Arciszewska - Wojewódzki koordynator ds. Szkół Promujących Zdrowie, Burmistrz Recza Pan Wiesław Łoński, dyrektorzy i szkolni koordynatorzy zespołów ds. Promocji Zdrowia, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie, Wojewódzkiej i Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Szczecinie oraz wielu innych zaproszonych gości. 

      

     Cześć artystyczna przygotowana przez uczniów Szkoły Podstawowej w Reczu przebiegła pod hasłem „Szanuj zdrowie jak je masz, bo o różne bzdury dbasz!”. Po niej nastąpiło wręczenie Wojewódzkich Certyfikatów Szkół Promujących Zdrowie, które zdobyło 8 szkół
     z województwa zachodniopomorskiego. List gratulacyjny dla naszej szkoły z rąk pani Magdaleny Zarębskiej-Kuleszy odebrały: dyrektor szkoły Anna Gołofit oraz szkolny koordynator ds. Promocji zdrowia Anna Sowa.

      
     Uzyskany Certyfikat jest wyrazem uznania dla szkoły oraz uhonorowaniem jej działalności jako szkoły, która tworzy warunki sprzyjające dobremu samopoczuciu społeczności lokalnej oraz podejmowaniu przez jej członków inicjatyw na rzecz zdrowia. W szkole promującej zdrowy styl życia panuje dobra atmosfera i obowiązują zasady aktywnej i dobrej współpracy, a podstawowym celem działania jest fizyczne, psychiczne oraz społeczne zdrowie całej społeczności szkolnej. 

      

     To zaszczytne wyróżnienie jest również zobowiązaniem do dalszego tworzenia i upowszechniania działań służących promocji zdrowia nie tylko w naszej szkole, ale również w środowisku lokalnym.

      

     Autorem zdjęć jest p. Emilia Chanczewska.

     GALERIA ZDJĘĆ

      

     "Szkoła promująca zdrowie zwiększa możliwości młodych ludzi do podejmowania działań i dokonywania zmian. Jest miejscem, w którym młodzi ludzie pracując razem z nauczycielami i innymi osobami, mogą osiągnąć sukces. Wzmacnianie młodych ludzi, wspieranie ich wizji i idei, umożliwia im wpływ na ich życie i warunki życia". (WHO, 1997)

     Dnia 25 października 2011r. Kapituła powołana przez zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty przyznała naszej szkole Wojewódzki Certyfikat "Szkoły Promującej Zdrowie" na lata 2011-2016.

      

       

                                                                           2021/2022

      

      

      

     2019/2020

     ZASZCZEP SIĘ WIEDZĄ

      

     Laureat Nagrody Nobla – Albert Camus – powiedział, że przyczyną zła niemal zawsze jest niewiedza. Przeciwstawiamy się niewiedzy prowadząc akcję informacyjną i edukacyjną dotyczącą szczepień „Zaszczep się wiedzą”.

     Akcja informuje – nie agituje. Pomaga – nie wyręcza. Komunikuje fakty – nie emocje.

     Akcja jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień. Odsyłamy do miarodajnych źródeł informacji na temat szczepień, certyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, instytucja publiczne oraz do autorytetów medycznych – omawiających wyniki badań, nie własne opinie.

     Profil Akcji na FB jest śledzony przez ponad 100 tysięcy osób, co pokazuje, że jest ona uważana za wiarygodne źródło informacji o szczepieniach., zaś na stronie www.zaszczpsiewiedza.pl można przeczytać wywiady z ekspertami i najnowsze doniesienie dotyczące szczepień.

     Kampania „Zaszczep się wiedzą” prowadzona jest od 2015 przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i  wspiera ją ponad 20 partnerów instytucjonalnych, w tym:  Naczelna Izba Lekarska, Centrum Zdrowia Dziecka, Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Młodzi Lekarze Rodzinni, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

     Informujemy, gdzie zaszczepić się wiedzą przeciwko epidemii niewiedzy, ale też jej współczesnej, zmutowanej odmianie: „wiedzy” pozornej, kreowanej anonimowo w przestrzeni Internetu, podrabianej tak samo, jak podrabia się inne produkty, aby były tanie, przystępne i do złudzenia przypominały prawdziwe. W wypadku zdrowia to bardzo niebezpieczne. 

      

      

     JAK PRAWIDŁOWO ODŻYWIAĆ DZIECI?

     Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

     W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

     Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

     https://ncez.pl/?fbclid=IwAR2ODXyNuAnd8kFnQZ0pM9RaOBQPQhWKx4xFdee55wZfpTrnOEkrl7jk310

      

     Taneczne lekcje

     Taneczne lekcje języka polskiego poprowadziła absolwentka naszej szkoły - Aleksandra Kalinowska. 

      

     2017/2018

      

     MIĘDZYSZKOLNY KONKURS:
     „ZDROWY ŚWIAT- ZDROWY CZŁOWIEK”


     11 kwietnia odbył się XVII międzyszkolny konkurs wiedzy ekologicznej i zdrowotnej pod hasłem: „Zdrowy świat – zdrowy człowiek”.
     Celem konkursu jest propagowanie wśród uczniów zdrowego stylu życia oraz zachowań proekologicznych, zwrócenie uwagi na zależności zachodzące między stanem środowiska,
     a stanem zdrowia człowieka.
     W konkursie wzięli udział uczniowie czwartych klas stargardzkich szkół podstawowych. Wszyscy bardzo dobrze poradzili sobie z rozmaitymi konkursowymi zadaniami.
     Najlepsi okazali się uczniowie z SP 5: Michał Matwiejczyk i Patryk Pawlak, i to oni zdobyli dla swojej szkoły puchar.
     Drugie miejsce zajęła drużyna z SP 4 w składzie: Wiktoria Stępczyńska i Filip Woźny,
     a trzecie: Karolina Krawczyńska i Hubert Jaruzel z SP 1.
     Zwycięzcy zdobyli medale. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców SP 6 oraz upominki ufundowane przez Urząd Miejski w Stargardzie. Natomiast słodki poczęstunek dla uczniów przekazała stargardzka firma „Rarytas”.
     Organizatorki konkursu - nauczycielki: Żaneta Wieteska-Zygoń i Iwona Karpicka serdecznie dziękują wszystkim sponsorom. Szczególne podziękowania kierują do uczniów klasy VII b, którzy włączyli się w przygotowanie konkursu.
     Ż. Wieteska-Zygoń

      

     Wręczenie Krajowych Certyfikatów
     „Szkoła Promująca Zdrowie”

      
     5 grudnia br. w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyło się uroczyste wręczenie Krajowych Certyfikatów „Szkoła Promująca Zdrowie” (SzPZ). Minister Edukacji Narodowej przyznała to prestiżowe wyróżnienia kolejnym 36 szkołom należącym do sieci szkół promujących zdrowie w Polsce.
     Uroczystość otworzyła Marzenna Habib − wicedyrektor ORE. W swoim wystąpieniu przywitała uczestników i zaproszonych gości:
     ⦁    przedstawicieli Ministerstwa Edukacji Narodowej – Agnieszkę Ludwin, zastępcę dyrektora w Departamencie Wychowania i Kształcenia Integracyjnego (DWKI) oraz Agnieszkę Rodkiewicz-Bogusławską, starszego specjalistę w DWKI;
     ⦁    Wiesławę Szafrańską-Bortkiewicz, Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Olsztynie;
     ⦁    Barbarę Woynarowską, przewodniczącą Centralnej Kapituły Krajowego Certyfikatu „Szkoła Promująca Zdrowie”;
     ⦁    dyrektorów szkół oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu.
     Agnieszka Ludwin odczytała list od Marzeny Machałek – sekretarza stanu MEN, skierowany do nagrodzonych szkół.
     Valentina Todorovska-Sokołowska przedstawiła informację o procedurze nadawania krajowych certyfikatów oraz podziękowała profesor Barbarze Woynarowskiej, Agnieszce Ludwin oraz Marzenie Habib za wsparcie w realizacji programu SzPZ w Polsce. Dyrektor Marzenna Habib podziękowała Krajowemu koordynatorowi oraz Zespołowi za skuteczne upowszechnianie programu w Polsce.
     Krajowe Certyfikaty „Szkoła Promująca Zdrowie” wręczyła szkołom Agnieszka Ludwin.
     To zaszczytne wyróżnienie otrzymały szkoły z 11 województw: łódzkiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego,  śląskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego. Dołączyły one do grona 210 szkół, które posiadają Krajowy Certyfikat SzPZ.
     Przyznanie Certyfikatu jest potwierdzeniem, że szkoła pracuje zgodnie z modelem szkoły promującej zdrowie oraz wyrazem uznania dotychczasowych osiągnięć będących wynikiem wieloletniej, długofalowej i systematycznej pracy.
     Program Szkoła Promująca Zdrowie realizowany jest w Polsce od 1991 r. Koncentruje się przede wszystkim na promowaniu zdrowego stylu życia. Ten ruch cieszy się w naszym kraju dużym zainteresowaniem, ponieważ jego podstawowe założenia dobrze wpisują się
     w dydaktyczną, opiekuńczą i wychowawczą rolę szkoły.
     Przystąpienie do programu „Szkoła Promująca Zdrowie” jest dobrowolną inicjatywą szkoły. Decyzję podejmuje rada pedagogiczna po konsultacji z przedstawicielami społeczności szkolnej, w tym z rodzicami.
     Każda szkoła promująca zdrowie regularnie przeprowadza diagnozę potrzeb zdrowotnych oraz samopoczucia całej społeczności szkolnej, tj. uczniów, rodziców, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych. Na podstawie jej wyników formułuje priorytetowe problemy oraz planuje swoje działania. Każda szkoła promująca zdrowie jest autonomiczna w obszarze wyznaczania celów i zadań do realizacji w zakresie promocji zdrowia. Jej działania są ukierunkowane na radzenie sobie z aktualnymi, najważniejszymi problemami szkoły.
     Serdecznie gratulujemy wyróżnionym szkołom oraz wojewódzkim koordynatorom, którzy wspierają placówki w stałym rozwoju oraz doskonaleniu w obszarze promocji zdrowia!


      

     12. 06. uczniowie klasy IIa wzięli udział w zajęciach - Lekcji Zdrowia - kształtującej odpowiednie nawyki żywieniowe zorganizowane i przeprowadzone przez p. A. Grochowiak dietetyk. Uczniowie aktywnie uczestniczyli w zajęciach, rozpoznawali i nazywali zdrowe produkty, a następnie przygotowali pastę z czerwonej fasoli. Po degustacji każdy uczeń otrzymał dyplom za udział w zajęciach.
     A. Chwesiuk


      

      

     We wtorek 8 maja klasa 1c odwiedziła pani stomatolog, która opowiedziała nam o budowie zęba oraz jak należy postępować, aby mieć zdrowe zęby. Dowiedzieliśmy się, że najlepiej myć zęby po każdym posiłku, aby nie mieć problemu z próchnicą. Mieliśmy możliwość policzenia, ile każdy z nas ma zębów, a także poznania sposobu prawidłowego mycia zębów na modelu zębowym, który przyniosła dla nas pani stomatolog. Każdy z nas otrzymał pastę do zębów i kubeczek, a także kolorowankę. Dziękujemy za zajęcia.
     Ewa Bajurak

     2016/2017

      „Ruszaj po zdrowie z szóstką” - pod takim hasłem dnia 29 maja 2017 roku odbyła się w naszej szkole prezentacja dotychczasowych działań w temacie szeroko rozumianego zdrowia. Publiczne przedstawienie osiągnięć placówki w zakresie promocji zdrowia jest jednym z warunków ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

     W roku szkolnym 2016/2017 podjęliśmy działania zmierzające do uzyskania tego prestiżowego odznaczenia. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili zaproszeni goście: p. Ewa Sowa – Zastępca Prezydenta Miasta, p. Mariola Pipier – przedstawiciel wojewódzkiego zespołu ds. sieci szkół promujących zdrowie, p. Piotr Gajewski – wojewódzki koordynator sieci szkół promujących zdrowie, p. Magdalena Drzewiecka – przewodnicząca Rady Rodziców.

     Festyn Zdrowia rozpoczęliśmy apelem, podczas którego przedstawiliśmy najważniejsze działania podejmowane przez naszą szkołę związane z aktywnym trybem życia, zdrowym odżywaniem oraz higieną zdrowia psychicznego i otoczenia. Uczniowie naszej szkoły zaprezentowali również swoje umiejętności wokalno – taneczne i teatralne. Wszystko po to, by podkreślić jak wielkie znaczenie ma zdrowie w naszym życiu.

     Po apelu społeczność szkolna oraz przybyli goście wzięli udział w przygotowanych atrakcjach. Jedna z sal lekcyjnych została przeobrażona w salę wykładową, w której rolę nauczycieli pełnili uczniowie. W ciekawy i przystępny sposób opowiadali oni o zdrowych nawykach żywieniowych i wpływie aktywności fizycznej na nasze funkcjonowanie. Kolejna sala zmieniła się w pracownię chemiczną, w której odbyły się praktyczne warsztaty szkoleniowe pt. "Kropla życia". Uczestnicy dowiedzieli się o sposobach badania wody oraz zaletach jej spożywania. Ponadto wzięli udział w zajęciach przeprowadzonych przez panią dietetyk, Joannę Pawłowską. Pracownia matematyczna stała się natomiast „Strefą gimnastyki mózgu”, w której na uczniów czekały liczne atrakcje, m.in. gry logiczne, łamigłówki oraz turniej szachowy.

     Podczas festynu nie mogło zabraknąć również stoiska ze zdrową żywnością, gdzie uczniowie wraz z rodzicami mieli możliwość samodzielnego przygotowania oraz zdegustowania zdrowych sałatek oraz koktajli warzywno-owocowych.

     Ważnym punktem tego dnia była oczywiście promocja aktywności fizycznej jako istotnego elementu utrzymania zdrowia. Uczniowie wraz z nauczycielami wzięli udział m.in. w warsztatach karate, zajęciach tanecznych oraz lekcjach tenisa ziemnego. Kulminacyjnym punktem był bieg rodzinny wokół osiedla.

     Festyn dał nam wszystkim wiele radości, stworzył sytuacje sprzyjające przeżywaniu pozytywnych emocji oraz dał możliwość do pogłębienia wiadomości na temat zdrowego odżywiania.

      

     https://photos.google.com/share/AF1QipN5jSJivvMKwTgdxTvN-Ind8mdkhlyl215eaJ1hCddylxPBjR1SM9vin51jo106ig?key=UWlHZWdtWGZwTkFxaUFvSllXR0VJYzd6Rkd6QmNn

      

     Za nami kolejne kwietniowe „Dni Promocji Zdrowia”. Od 3 kwietnia  uczniowie klas IV-VI uczestniczyli w różnych konkursach, spotkaniach, zajęciach, gdzie nauczycielka przyrody oraz zaproszeni goście  zachęcali ich do dbania o swoje zdrowie i ekologiczne podejście do życia. Lekcje oraz ciekawostki wzbudziły wiele pozytywnych emocji, a czasami zaskoczenie i zdziwienie, które zostały uchwycone na zdjęciach.

     Zajęcia przeprowadzone przez p. Iwonę „Zdrowy styl życia”, „Zioła i przyprawy w kuchni”, „Ciekawe dlaczego musimy spać?”.

     Iwona Karpicka

      

     Zaproszeni goście p. Julita Siek i p. Aldona Farbotko z Zarządu Usług  Komunalnych przeprowadziły lekcję ekologiczną pt.: „Ekowiedza eko-ucznia”. Nasi uczniowie dowiedzieli się jak prawidłowo postępować z odpadami komunalnymi na terenie naszego miasta i nie tylko. Obejrzeli również prezentację multimedialną na temat „Co to są odpady i skąd się biorą?” oraz otrzymali bajkę edukacyjną „Ekomisja detektywa Stargusia” zilustrowaną na tle parków i zabytków stargardzkich.  Wychowawcy klas otrzymali także kalendarz z pięknymi krajobrazami i zabytkami naszego miasta.

     Iwona Karpicka

      

      

     Dnia 05.04.2017r. do X konkursu „ZDROWY STYL ŻYCIA” przystąpiło 23 uczniów z klas IV, V i VI, którzy za rozwiązanie testu składającego się z 20 zadań mogli zdobyć 30 punktów. W tym roku najlepszymi okazali się:

     I miejsce Hanna Dunianazar kl. VIb

     II miejsce Maja Marczuk kl.Vb

     III miejsce Patrycja Flotyńska kl.IVb

     Wszystkim serdecznie gratuluję - Iwona Karpicka

      

      

     Dnia 12.04.2017r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla klas IV-VI pod hasłem:

     „Ruch i dobra zabawa to zdrowia podstawa.” Komisja konkursowa w składzie p. Małgorzata Pasadyn, p. Iwona Karpicka oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Aleksandra Kalinowska wybrały trzy najciekawsze prace, chociaż wszystkie były kolorowe i estetycznie wykonane i otrzymają oceny celująceJ

      

     Wyniki konkursu:

     I miejsce Kacper Frymarkiewicz kl. VIA

     II miejsce Klaudia Jermalonek kl. VB

     III miejsce Julia Chachuła kl. IVA

     Serdecznie gratuluję-Iwona Karpicka.

      

      

     W ramach „Dni Promocji  Zdrowia”  klasy Va i Vb spotkały się z dietetykiem p. Adrianną Jankowską, która w ciekawy i interesujący sposób opowiedziała jak należy dbać o nasz układ pokarmowy, jakich składników i witamin potrzebuje dziecko w wieku szkolnym. Uczniowie mogli utrwalić swoją wiedzę z lekcji przyrody i uzupełnić ją o fachowe porady i cenne wskazówki pani dietetyk.

     Iwona Karpicka

      

      

      

     W dniach 6 i 7 kwietnia na zajęcia do klasy IVa i IVb zaprosiłam p. pielęgniarkę Małgorzatę Pasadyn. Dzieci utrwalały swoje wiadomości m. in. na temat udzielania I pomocy przedlekarskiej, w jaki sposób wezwać karetkę pogotowia oraz  jak zachować się w przypadku, gdy komuś leci krew z nosa. Ćwiczyły także resuscytację krążeniowo-oddechową oraz pozycję boczną ustaloną. Prawie wszyscy doskonale poradzili sobie z wykonywaniem ćwiczeń i chętnie z uwagą i z zaangażowaniem brali udział w zajęciach.

     Iwona Karpicka

      

      

      

     W naszej szkole dnia 12 kwietnia br. gościliśmy ratowników z Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Oddziału Powiatowego w Stargardzie. Wśród nich znaleźli się również nasi byli absolwenci Weronika i Kacper z czego jesteśmy bardzo dumni. W ramach projektu „Linia Życia” uczniowie klas V i VI przypominali sobie zasady resuscytacji krążeniowo – oddechowej. Efektywność uciśnięć klatki piersiowej i oddechów każdy uczestnik mógł sprawdzić podczas indywidualnych testów. Dziękujemy organizatorowi p. Czarkowi Kaladze oraz jego ratownikom za zaangażowanie i ciekawe szkolenia oraz mamy nadzieję na spotkanie za rok.

     Iwona Karpicka

      

      

     Miło mi poinformować, że nasz uczeń Daniel Stachowiak zdobył II miejsce w I Mistrzostwach Stargardu w Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej o Puchar Prezydenta Miasta Stargardu. Był to finał projektu „Linia Życia- Błękitny Patrol Junior”. Najlepsi uczniowie klas V i VI szkół podstawowych spotkali się 27 kwietnia w sali kinowej Stargardzkiego Centrum Kultury. Na fantomie elektronicznym przy zgromadzonej publiczności swoje umiejętności w akcji resuscytacyjnej pokazywało 48 uczniów. Wszyscy z niecierpliwością obserwowaliśmy na ekranie wyniki zmagań naszych reprezentantów szkoły, którymi byli: Daniel Stachowiak, Amelia Ziołowicz, Wojciech Kucharczyk, Dominik Szmulik, Antek Sobek i Karolina Wiśniewska. Odbyło się szesnaście dwuminutowych serii, w których każdy walczył o jak najlepsze podium. Wszyscy byli fantastyczni i każdy z uczestników otrzymał na koniec wynik procentowy ze szczegółami. Najlepszym z naszej szkoły w udzielaniu I pomocy okazał się Daniel, który otrzymał puchar, dyplom i drobne upominki.

     Daniel jesteśmy z Ciebie bardzo dumni i jeszcze raz serdecznie Ci gratuluję w imieniu całej społeczności szkolnej – Iwona Karpicka.

      

      

      

     Kolejnym gościem, który odwiedził nas w „Dniach Promocji Zdrowia” była p. Sylwia Imielska- konsultantka  prelegentka Centrum Informacji Always. Spotkanie odbyło się z dziewczynkami klas VIa i VIb pod hasłem „Między nami kobietkami”. Uczennice mogły porozmawiać w miłej i przyjaznej atmosferze na tematy związane z dojrzewaniem i dorastaniem oraz zdrowiem młodej kobiety. Obejrzały także krótki film i dostały drobne niespodzianki.

      

     Iwona Karpicka


      

     Zdjęcia z przygotowanych przez uczniów prezentacji multimedialnych w ramach „Dni Promocji Zdrowia”. Chętni uczniowie, którzy podjęli się tego zadania to: Maja Marczuk, Wiktoria Szysz, Julia Stolarska, Amelia Sajewicz, Weronika Bas, Paweł Karpiuk, Maciej Stasiak, Julia Chachuła, Maria Leśniak, Igor Baran, Aleksandra Maluga, Kinga Różańska, Weronika Domańczyk, Amelia Mikołajczyk, Patrycja Pieńkowska, Klaudia Jermalonek, Maja Sewerynek.

      

      

      

      

     TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA KL. 4-6


      

     NA NIEBIESKO DLA AUTYZMU

     Dnia 3 kwietnia 2017r. uczniowie klas IVa i IVc wzięli udział w obchodach Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, które odbywały się na Rynku Staromiejskim w Stargardzie. Na znak solidarności z osobami cierpiącymi na to zaburzenie uczestnicy przyszli ubrani na niebiesko (kolor jest motywem społecznej świadomości i symbolem akcji). Na miejscu czekało na nas mnóstwo atrakcji: zabawy, gry miejskie, tańce, poczęstunek i wiele innych. Ta wyjątkowa inicjatywa nie tylko przybliżyła nam problemy, z jakimi borykają się osoby dotknięte autyzmem ale też uświadomiła, że mogą one funkcjonować normalnie i co najważniejsze – mają taką samą potrzebę akceptacji i miłości co pozostali.

     GALERIA ZDJĘĆ

      

     "ŚNIADANIE DAJE MOC"

     Dnia 8 listopada 2016 roku uczniowie klas I-III wzięli udział w ogólnopolskiej akcji "Śniadanie daje moc".
     Tego dnia, wspólnie z wychowawczyniami, dzieci przygotowały smaczne, zdrowe śniadanko. Samodzielnie przyrządzone kanapki wyglądały pięknie i kolorowo. Stanowiły bogate źródło witamin. Pokroić pomidorka i ogórka ostrym nożem to duże wyzwanie - mówiły dzieci. Jednak wszystkie doskonale poradziły sobie z tym zadaniem. O tym, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia pamiętać będzie każdy uczeń.
     Panie nauczycielki przeprowadziły szereg pogadanek z dziećmi, wyjaśniając podopiecznym, dlaczego ten posiłek jest tak ważny. Omówiły piramidę żywienia. Cenne okazały się też różnorodne zabawy polegające na rozróżnianiu smaków, propagowaniu wśród najmłodzych zdrowych nawykó żywieniowych, śpiewaniu piosenek, czytaniu książek o tematyce nakierowanej na kwestie prawidłowego żywienia dzieci.

     GALERIA ZDJĘĆ
      

     PODSUMOWANIE "DNI PROMOCJI ZDROWIA" DLA KLAS IV-VI

     W tym roku szkolnym od 12 do 25 kwietnia odbywały się "Dni Promocji Zdrowia".
     Uczniowie klas IV, V i VI uczestniczyli w różnych zajęciach i konkursach.
     Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z zajęć: "Zdrowy styl życia", "Bądź Eko-Trendy", "Ciekawe dlaczego niektórzy ludzie miewają słodszą krew od innych?", "Zachowaj równowagę ", "Kontroluj cukrzycę - ciesz się życiem", "Ciekawe dlaczego hałas nam szkodzi?".
     Dziękuję za pomoc i miłą współpracę pani pielęgniarce Małgorzacie Pasadyn.

     Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie
     - Iwona Karpicka

     GALERIA ZDJĘĆ


      

     KONKURS PLASTYCZNY

     Dnia 19.04.2016r. odbył się w naszej szkole konkurs plastyczny dla klas IV-VI pod hasłem: "Kto mi powie, co zrobić, by zachować zdrowie?"
     Komisja w składzie p. Małgorzata Pasadyn, p. Iwona Karpicka oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Maciej Ruszkiewicz miała "trudny orzech do zgryzienia", ponieważ wszystkie prace były interesujące, estetycznie wykonane i zgodne z tematyką konkursu.
     Po krótkiej naradzie z 38 prac wybrano najlepsze-oto wyniki:

      

     I miejsce Aleksandra Kalinowska kl. Va
     II miejsce Hanna Dunianazar kl.Vb
     III miejsce Agnieszka Trapczyńska kl. VIa

      

     Wszystkim serdecznie gratuluję! - Iwona Karpicka

      

     GALERIA ZDJĘĆ

     SAŁATKI OWOCOWO-WARZYWNE

     Kwiecień w naszej szkole to miesiąc zdrowia. Na lekcjach techniki w klasach VI odbywały się zajęcia z zakresu racjonalnego odżywiania.
     Celem zajęć było uświadomienie uczniom, jak ważne jest dostarczanie witamin dla prawidłowego funkcjonowania organizmu oraz zachęcenie ich do jedzenia owoców i warzyw.
     Uczniowie samodzielnie wykonywali wiosenne sałatki owocowo-warzywne. Wykazali się dużymi zdolnościami kulinarnymi i pomysłowością. Zajęcia cieszyły się ogromnym zainteresowaniem.
     Zapach i aromat unoszący się z klasy przyciągnął pozostałych uczniów naszej szkoły, a także i nauczycieli. :) Wszystkim bardzo smakowało - tym samym można śmiało obalić mit, że dzieci nie lubią owoców i warzyw. :)

     M. Osak-Fidelus

     GALERIA ZDJĘĆ     PODSUMOWANIE TYGODNIA PROMOCJI ZDROWIA W KLASACH I-III.

      

     29 kwietnia odbył się apel podsumowujący Tydzień Promocji Zdrowia w klasach I - III.
     Podsumowano konkursy promujące zdrowie oraz konkursy z języka angielskiego i konkurs wiedzy o wielkich Polakach. Zwycięzcy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Radę Rodziców.
     Dyplomy wręczyła pani dyrektor: Anna Gołofit.


     WYNIKI KONKURSU WIEDZY: "DBAM O ZDROWIE"

     KLASY I

     I miejsce - Oliwia Kawa
     II miejsce - Mikołaj Kowalczuk
     - Maciej Taraska
     III miejsce - Hanna Kościelniak
     - Oliwia Kurowska

     KLASY II

     I miejsce - Aleksandra Żółkowska
     II miejsce - Joanna Mierzwa

      

     WYNIKI KONKURSU PLASTYCZNEGO: "MÓJ ULUBIONY SPORT"

     I miejsce - Olga Wszędybył
     II miejsce - Julia Chachuła
     III miejsce - Mikołaj Kowalczuk
     - Michalina Sulimierska

     WYRÓŻNIENIA:

     Julia Dawedowska
     Michał Musiał
     Zuzanna Wiśniewiecka
     Wojtek Sokoliński
     Gabriela Nowakowska
     Kornelia Warych

     WYNIKI KONKURSU: "OWOCE I WARZYWA"
      

     WYRÓŻNIENIA:

     Zuzanna Komorowska
     Klaudia Szkutnik
     Oliwia Kawa
     Olivier Gołda
     Wiktoria Gołda
     Paulina Jankowska
     Sebastian Fijał
     Janek Derlatka
     Filip Firmanty-Lewandowski
     Igor Wilk
     Maciej Galinowicz
     Krystian Czajkowski

      

     G R A T U L A C J E !!!


      

     GALERIA ZDJĘĆ


      

     Ż. Wieteska-Zygoń


      

     Wiadomość: XV KONKURS "ZDROWY ŚWIAT - ZDROWY CZŁOWIEK".

     20 kwietnia odbył się w naszej szkole międzyszkolny konkurs wiedzy „Zdrowy świat – zdrowy człowiek”. Przygotowały go: p. Żaneta Wieteska-Zygoń i p. Iwona Karpicka. Do konkursowych zmagań zgłosiły się drużyny z siedmiu szkół.
     Celem konkursu jest propagowanie zachowań prozdrowotnych i proekologicznych oraz zwracanie uwagi uczniów na ścisłą zależność między stanem środowiska, a stanem zdrowia człowieka. Konkurs składał się z 8 różnorodnych konkurencji.
     Uczniowie m.in.: rozwiązywali test i krzyżówkę, tworzyli jadłospis oraz apel zachęcający rówieśników do oszczędzania zasobów naturalnych, segregowali odpady i odpowiadali na wylosowane pytania. Wszystkie drużyny walczyły dzielnie. Uczestnicy wykazali się dużą wiedzą i rozmaitymi umiejętnościami. Oprócz sprawdzenia samych siebie, mieli też okazję porównać się z kolegami z innych szkół. Ostatecznie zwyciężyła drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4 i to ona zdobyła puchar.
     Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez Radę Rodziców działającą w naszej szkole.

     WYNIKI KONKURSU:

     I miejsce – SP 4
     II miejsce – SP 6
     III miejsce – SP 3

     GRATULUJEMY ZWYCIĘZCOM!

     Ż. Wieteska-Zygoń

     GALERIA ZDJĘĆ


      

     SZKOLNY KONKURS "ZDROWY STYL ŻYCIA"

     We wtorek 12 kwietnia 2016r. odbył się w naszej szkole IX konkurs wiedzy pt.: "Zdrowy Styl Życia", do którego przystąpiło 23 uczniów z klas IV, V i VI.
     Uczestnicy konkursu rozwiązywali test składający się z 21 zadań dotyczących zdrowego żywienia, profilaktyki zdrowia, sportu, czy ekologii i mogli zdobyć max 30 punktów. Najlepszymi znawcami wiedzy o zdrowym stylu życia okazali się:

     I miejsce Hanna Dunianazar kl. Vb
     II miejsce Łukasz Brodowski kl.VIb
     III miejsce Adam Olszewski kl. IVb


     Zwycięzcom oraz wszystkim uczestnikom serdecznie gratuluję i życzę dużo zdrowia!

     Koordynator Szkoły Promującej Zdrowie - Iwona Karpicka

     GALERIA ZDJĘĆ


      

     KARTKA Z KALENDARZA...7 KWIETNIA

     7 kwietnia obchodzony jest Światowy Dzień Zdrowia. Tego dnia klasa II c uczestniczyła w zajęciach z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, które poprowadzone zostały przez szkolną pielęgniarkę, p. Małgorzatę Pasadyn. Dodatkowo dzieci dowiedziały się co powinna zawierać apteczka pierwszej pomocy. Zostały również przeprowadzone zajęcia z bandażowania. Dzieci nauczyły się wykorzystywania odpowiednich technik do zabezpieczania skaleczeń i zranień.

     N. Kur- Olszyna

     GALERIA ZDJĘĆ


      

     TYDZIEŃ PROMOCJI ZDROWIA W KLASACH I-III.

     W dniach 12.04. - 18.04.2016r. w klasach I-III realizowano zadania promujące zdrowie, zdrowy tryb życia, zdrowe odżywianie i zdrowe zachowania. Kształtowano i utrwalano dobre nawyki. Odbyły się zajęcia z p. pielęgniarką i z lekarzem oraz konkursy.

     12.04.2016 r. - "Każdy się dowie, czym jest zdrowie."
     Tematyka, zagadnienia:
     -Kiedy mówimy, że jesteśmy zdrowi? Co i dlaczego szkodzi zdrowiu?
     -Czym jest zdrowie? Jakie czynniki mają wpływ na zdrowie człowieka?
     Zadania klasowe:
     Wykonanie pracy zbiorowej pt.: "Zdrowie".
     Nauka piosenki o tematyce zdrowotnej.
     13.04.2016 r. - "Dbamy o swoje zdrowie."
     Tematyka, zagadnienia:
     -Zdrowe i niezdrowe odżywianie. -Wartości odżywcze owoców i warzyw.
     Zadania klasowe:
     Przygotowanie i degustacja różnorodnych kanapek, surówek, sałatek owocowych i warzywnych.
     14.04.2016 r. -"Zdrowie i bezpieczeństwo."
     Tematyka, zagadnienia:
     -Zachowanie w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.
     -Zasady udzielania pierwszej pomocy - lekcje instruktażowe z pielęgniarką p. M. Pasadyn Zadania klasowe:
     Udział klas I i II w konkursie wiedzy o zdrowiu pt.: "Dbam o zdrowie"
     15.04.2016 r. - "Ruch to zdrowie."
     Tematyka, zagadnienia:
     - Prawidłowa postawa ciała stojąca i siedząca.
     -Aktywne spędzanie czasu. Uprawianie gimnastyki i sportów.
     Zadania klasowe:
     Wspólna gimnastyka na korytarzach pod kierunkiem nauczycieli dyżurujących.
     Klasowe zabawy ruchowe i zawody sportowe.
     18.04.2016 r. -"Gimnastyka ciała i umysłu."
     Tematyka, zajęcia:
     Rozwiązywanie zagadek, łamigłówek i krzyżówek.
     Ćwiczenia Dennisona z p. B. Mikołajczyk
     Zadania klasowe:
     Udział w konkursie na najciekawsze przebranie: "Owoce i warzywa".
     Udział w konkursie plastycznym: "Mój ulubiony sport".

     Ż. Wieteska-Zygoń


      

     SPOTKANIE Z P. PIELĘGNIARKĄ

     Klasę Ib odwiedziła pielęgniarka - p. Małgorzata Pasadyn. Dzieci z radością przywitały gościa i z uwagą słuchały opowieści o pracy pielęgniarki. Pani pielęgniarka zaprezentowała przedmioty niezbędne w codziennej pracy - stetoskop, termometr, ciśnieniomierz, a także bandaże, plastry i wyjaśniła, do czego służą. Pokazała jak powinna wyglądać dobrze zaopatrzona apteczka. My pochwaliliśmy się swoją apteczką, która spotkała się z uznaniem autorytetu w tej dziedzinie.
     Dzieci odpowiadały z chęcią na temat: co szkodzi zdrowiu, a co sprzyja?, kto nas leczy, gdy jesteśmy chorzy? Odbył się także pokaz udzielania pierwszej pomocy. Dzieci z wielkim zaangażowaniem najpierw przyglądały się prezentowanym technikom, a następnie samodzielnie ćwiczyły ratowanie osoby poszkodowanej. Na zakończenie dzieci podziękowały za wizytę i zrobiły pamiątkowe zdjęcie.
     Serdecznie dziękujemy Pani Małgosi Pasadyn za przyjęcie zaproszenia, poświęcony czas i bardzo ciekawe spotkanie z uczniami.

     Anna Jaźwińska

     GALERIA ZDJĘĆ

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe