• Nagłówek

    • DORADZTWO ZAWODOWE

     Aneta Makowska

      

           

      

     POJĘCIA W DORADZTWIE ZAWODOWYM

      

     DORADZTWO ZAWODOWE – proces wspierania osób w osiągnięciu lepszego zrozumienia samego siebie w odniesieniu do rodzaju pracy i środowiska pracy, w odniesieniu do wyboru właściwego zawodu, zmiany zatrudnienia oraz właściwego dostosowania zawodowego. Jego celem jest zapoznanie osoby radzącej się z: jej możliwościami i zainteresowaniami, możliwościami zawodowymi na rynku pracy, warunkami ekonomicznymi określonych prac i zawodów, przeciwwskazaniami i szczególnymi wymaganiami z punktu widzenia minimalnego i najlepszego poziomu dostosowania zawodowego, sposobami poszukiwania pracy, sposobami kontaktowania się z pracodawcą.

      

     DORADCA ZAWODOWY – osoba udzielająca pomocy w planowaniu i rozwoju kariery zawodowej, w wyborze odpowiedniego poziomu i kierunku dalszego kształcenia, a także odpowiedniego zawodu i miejsca zatrudnienia, stosując indywidualne i grupowe metody sprzyjające samopoznaniu i nabywaniu wiedzy o świecie zawodów. Współpracuje z pracodawcami w doborze kandydatów do pracy, publicznymi służbami zatrudnienia, innymi instytucjami rynku pracy oraz organizatorami kształcenia i szkolenia zawodowego.

      

     PORADNICTWO ZAWODOWE – działalność polegająca na udzielaniu młodzieży i dorosłym porad i pomocy w znalezieniu pracy, wyborze zawodu lub jego zmianie, a także kierunku kształcenia zawodowego, z uwzględnieniem możliwości psychofizycznych jednostki, jej sytuacji życiowej oraz aktualnych potrzeb rynku pracy. W przypadku młodzieży poradnictwo zawodowe to preorientacja zawodowa, która odbywa się w szkołach oraz poradniach psychologiczno – pedagogicznych.

      

     PREORIENTACJA ZAWODOWA – wstępny etap poradnictwa zawodowego polegający na zaznajamianiu młodzieży: z właściwościami różnych zawodów oraz wymaganiami, jakie trzeba spełniać, aby można było je wykonywać; ze strukturą szkolnictwa zawodowego, rodzajami szkół zawodowych oraz możliwościami nauki zawodu; z aktualnym i perspektywicznym zapotrzebowaniem rynku pracy na poszczególne zawody oraz ich znaczeniem dla gospodarki narodowej; a także na kształtowaniu u młodzieży pozytywnego stosunku do pracy (Kupisiewicz, Kupisiewicz 2009).

     ZAWÓD - wewnętrznie spójny system czynności wymagający określonych kwalifikacji, wykonywanych w uregulowany sposób, stanowiący podstawę utrzymania i zapewniający pozycję w społeczeństwie.(po. J. Szczepański).

      

     ZAINTERESOWANIA ZAWODOWE – utrzymująca się tendencja do poznawania, obserwowania jakiegoś obszaru rzeczywistości, który wiąże się z odpowiednimi rodzajami pracy zawodowej. Pracę marynarza, kierowcy, lekarza lub lotnika wybierają osoby, które są zainteresowane taką właśnie działalnością. Do odkrycia zainteresowań zawodowych służą odpowiednie kwestionariusze i inwentarze osobowości, na podstawie których można z pewnym prawdopodobieństwem orzekać o zawodach odpowiadających zainteresowaniom badanego uznawanych za atrakcyjne i cieszących się wysokim prestiżem.

      

      

     PRZYDATNE LINKI W DORADZTWIE ZAWODOWYM

     Mapa karier

     Tu znajdziesz informacje o 400 zawodach!

     https://mapakarier.org/

      

     www.doradztwo.ore.edu.pl

     • programy doradztwa zawodowego (dla dzieci i młodzieży w różnym wieku) i WSDZ,
     • scenariusze zajęć,
     • filmy o zawodach,
     • wyszukiwarka szkół i placówek,
     • rozporządzenia w sprawie doradztwa zawodowego,
     • publikacje,

      

     www.koweziu.edu.pl

     • akty prawne dotyczące klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego,
     • publikacje: e-Gazetki o zawodach,
     • informator o zawodach szkolnictwa zawodowego,
     • poradniki metodyczne dla nauczycieli w zakresie doradztwa zawodowego,
     • broszury dla rodziców,
     • klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego,
     • opisy obszarów i zawodów,
     • psychotesty.

     www.kwalifikacje.gov. pl - ZSK

     • informacje o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji,
     • Polska Rama Kwalifikacji,
     • publikacje.

      

     www.cdzdm.pl

     • informator o zawodach,
     • nowe zawody,
     • kwestionariusze zainteresowań,
     • testy predyspozycji zawodowych.

      

     gornik.pptx

      

     Informacja_dla_rodzicow_klas_VIII.docx

      

     Rekrutacja_co_nalezy_o_niej_wiedziec..pdf

      

     Prezentacja_Szkoly_Ponadpodstawowe_w_Stargardzie.ppt

      

     Zaplanuj_swoja_zawodowa_przyszlosc_z_glowa.pdf

      

     cwiczenie_1kwestionariusz_zainteresowan_zawodowych(2).docx

      

     Cwiczenie_2.pdf

      

     cwiczenie_3_test_diagnostyka_temperamentu(1).pdf

      

     4_test_czy_znasz_siebie(1).pdf

      

      

     Prezentacje:

      

     ZAWODY_WOKOL_NAS.pptx

      

     Rynek_pracy-co_to.pptx

      

     RADZENIE_SOBIE_ZE_STRESEM_prez.pptx

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe