• Nagłówek

    • RZECZNIK PRAW UCZNIA to nauczyciel, którego rola polega na czuwaniu nad przestrzeganiem praw i obowiązków ucznia, rozwiązywaniu konfliktów uczeń-nauczyciel, nauczyciel-uczeń. Jest osobą ułatwiającą podmiotowe traktowanie uczniów w procesie dydaktyczno-wychowawczym. Każdy uczeń, który ma problem z nieprzestrzeganiem jego praw przez dowolny podmiot w szkole, lub problem natury osobistej, może zwrócić się bezpośrednio do rzecznika z przekonaniem, że jego autorytet i godność nie zostaną urażone. Dotyczy to również drugiej strony konfliktu.


      

     Funkcję Rzecznika Praw Ucznia w naszej szkole pełni nauczycielka języka polskiego p. Katarzyna Kuchta.

      

     Kim jest Rzecznik Praw Ucznia?

     Rzecznik Praw Ucznia to nauczyciel obdarzony zaufaniem. Jego działania mają na celu zapewnienie dzieciom:

     prawa do bezpiecznej nauki,
     prawa do życia bez przemocy i poniżania,
     prawa do swobodnej i kulturalnej wypowiedzi,
     prawa do rzetelnej informacji.


     O czym uczeń wiedzieć powinien:

     * Wszelkie informacje uzyskane przez rzecznika w toku postępowania mediacyjnego stanowią tajemnicę służbową.
     * Zadaniem rzecznika jest sprawowanie nadzoru nad tym, aby w procesie dydaktyczno-wychowawczym każdy uczeń traktowany był podmiotowo.
     * Rzecznik praw ucznia ma prawo i możliwość aktywnie ingerować w każdym przypadku, gdy naruszane zostaną prawa ucznia lub prawa dziecka.
     * Do zadań rzecznika należy też inicjowanie działań, których celem jest ochrona praw ucznia.
     * Podstawą działania rzecznika praw ucznia jest Statut Szkoły, a w uzasadnionych przypadkach Konwencja Praw Dziecka.
     * Rzecznik nie może wyręczać wychowawcy w pełnieniu jego obowiązków.


     Zadania rzecznika praw ucznia:

     * zapoznawanie oraz propagowanie praw i obowiązków ucznia,
     * informowanie uczniów o przysługujących im prawach i sposobie ich dochodzenia,
     * współpraca z Samorządem Uczniowskim w zakresie upowszechniania praw obowiązków ucznia,
     * rozpoznawanie indywidualnych spraw uczniów,
     * mediacja między stronami konfliktu,
     * reprezentowanie interesów uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej,
     * udzielanie pomocy uczniom zgodnie z ustalonym trybem postępowania,
     * interwencja w razie naruszania podstawowych praw ucznia,
     * ścisła współpraca z różnymi organami szkoły.


      

     WYKAZ DOKUMENTÓW OKREŚLAJĄCYCH STAN PRAWNY DZIECKA W SZKOLE :


      

     1. Konwencja o Prawach Dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 23 grudnia 1991 r.)

     2. [Europejska] Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Wolności sporządzona w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r., zmieniona następnie Protokołami nr 3, 5 i 8 oraz uzupełniona Protokołem nr 2 (Dz. U. z dnia 10 lipca 1993 r.)

     3. Europejska Konwencja Praw Dziecka sporządzona w dniu 25 stycznia 1996 r.

     4. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych

     5. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach
     6. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii

     7. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki

     8. Statut Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe