• RADA RODZICÓW

    • 2022/2023

      

      

     Szanowni Rodzice,

      

     Chciałabym w imieniu Rady Rodziców gorąco podziękować za dotychczasowe wpłaty na rzecz Rady Rodziców, a jednocześnie prosić o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców w bieżącym roku szkolnym. Wpłacone przez Państwa pieniądze są wykorzystywane dla dobra wszystkich uczniów szkoły. W roku ubiegłym ze zgromadzonych dzięki Państwa hojności składkom, Rada Rodziców sfinansowała zakup artykułów sportowych, fundowała nagrody w konkursach szkolnych i międzyszkolnych w szczególności na zakup dyplomów, statuetek i nagród. Przeznaczyła środki na zakup materiałów niezbędnych do przygotowania wydarzeń tematycznych, pokryła koszty transportu naszych sportowców wyjeżdżających na finały wojewódzkie. Zgodnie z regulaminem 20% wpłat wypłacono wychowawcom na wykorzystanie funduszy wg własnego uznania. Trwająca pandemia uniemożliwiła nam zorganizowanie corocznego Balu Karnawałowego. Wobec powyższego Zarząd Rady Rodziców podjął uchwałę o przekazaniu wychowawcom 30% wpłat na „Szczęśliwy powrót do szkoły” co spowodowało, że aż 50% wpłaconych składek wróciło do klas.

     Rozliczenie wydatków zostało przedstawione na zebraniu rad oddziałowych w dniu 27 września 2022 roku.

     Jak Państwo widzicie Rada Rodziców wykorzystuje powierzone pieniądze dla dobra wszystkich uczniów szkoły, nie biorąc pod uwagę czy dokonali wpłaty na fundusz Rady czy też nie. Mam nadzieję, że nadal tak pozostanie ponieważ wpłaty są dobrowolne i mają znamiona darowizny.

      

     Nasze składki stanowią podstawę działań Rady Rodziców, dlatego dziękuję za dotychczasowe darowizny i serdecznie proszę o dokonywanie wpłat na fundusz Rady Rodziców. Składki przyjmowane są przez skarbnika klasowego.

      

     Wysokość składek w roku szkolnym 2022/2023

     1 dziecko - 60 zł

     2 i więcej dzieci - 40 zł

     Płatne jednorazowo do 30.11.2022 r.

     lub w dwóch ratach

     I rata do 30.11.2022

     II rata do 31.01.2023

     !!! UWAGA !!!

     Możliwość jednorazowej wpłaty do 31.10.2022 w niższej kwocie:

     1 dziecko - 50 zł

     2 i więcej dzieci - 30 zł

      

     Jeśli macie Państwo jakieś pytania co do naszej działalności lub nowe pomysły do zrealizowania przez Radę Rodziców zapraszamy do współpracy.

     Pozostaję do dyspozycji.

     Z wyrazami szacunku

     Marlena Popczyk - Lewandowska - Przewodnicząca Rady Rodziców 

      

      

     RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA  

      

     Przewodnicząca - Elwira Mokrzecka,

     zastępca - Joanna Stacharska- Firlej,

     skarbnik - Magdalena Stankiewicz

      

     RADA RODZICÓW 1-8

      

     przewodnicząca - Marlena Popczyk-Lewandowska

     zastępca - Paweł Sulimierski

     skarbnik - Justyna Dudojć 

     członek - Edyta Goliszewska

      

     Kontakt na adres RR KLAS 1-8 

     e-mail: rrsp6stargard@gmail.com 

      

      

     Regulamin_Rady_Rodzicow_Sp_nr_6__z_dn_5.12.2018_(2)(1).docx

      

     REGULAMIN RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 6  im. JANA BRZECHWY W STARGARDZIE

      

      

     Rozdział I

     Postanowienia ogólne

      

     § 1

     Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

     • Szkole – należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6 w  Stargardzie ul. Armii Krajowej 1 oraz Przedszkole Miejskie nr 7 w ul. Twardowskiego nr 2
     • Statucie – należy przez to rozumieć statut szkoły,
     • Dyrektorze – należy przez to rozumieć dyrektora szkoły,
     • Radzie – należy 2to rozumieć radę rodziców szkoły,
     • Radzie Klasowej – należy przez to rozumieć wewnętrzny organ wybierany przez rodziców uczniów danej klasy,
     • Zebraniu Klasowym – należy przez to rozumieć Zebranie Rodziców Uczniów Klasy,
     • Przewodniczącym, Wiceprzewodniczącym, Sekretarzu, Skarbniku – należy przez
      to rozumieć odpowiednio przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza
      i skarbnika rady rodziców,
     • Zarząd – należy przez to rozumieć zarząd rady rodziców,
     • Rodzicach – należy przez to rozumieć rodziców i prawnych opiekunów uczniów Szkoły,
     • Nauczycielu – należy przez to rozumieć także wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego

      

     § 2

     • Rada Rodziców przy Zespole Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6  im. Jana Brzechwy w Stargardzie działa na podstawie art. 53 i 54  ustawy z dnia 14 września 2016 roku o prawie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz Statutu Zespolu Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6  Siedzibą Rady jest budynek Szkoły Podstawowej nr 6 im. Jana Brzechwy w Stargardzie przy ulicy Armi Krajowej 1
     • Rada Rodziców jest organem społecznym i samorządowym, współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim oraz organizacjami działającymi w szkole, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

      

     § 3

     Podstawowe zasady działania Rady określa Regulamin wprowadzony uchwałą Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6  im. Jana Brzechwy w Stargardzie. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok i kończy się w przeddzień odbycia pierwszego posiedzenia nowej Rady Rodziców, nie dłużej jednak niż 30 października w nowym roku szkolnym.

      

      

     Rozdział I

     Cele i zadania Rady

      

     § 4

     • Podstawowym celem Rady jest reprezentowanie interesów rodziców uczniów Szkoły poprzez podejmowanie działań, jako organu Szkoły, wynikających z przepisów oświatowych, Statutu i niniejszego Regulaminu oraz wspieranie Dyrektora, nauczycieli i innych organów Szkoły w pracy na rzecz dobra uczniów.
     • Rada realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
     • inicjowanie aktywności i organizowanie różnorodnych form działalności na rzecz wspomagania i realizacji zadań Szkoły,
     • zapewnienie rodzicom wpływu na działalność Szkoły poprzez wyrażanie i przekazywanie Dyrektorowi i innym organom Szkoły, organowi prowadzącemu i organowi sprawującemu nadzór pedagogiczny stanowisk i opinii w sprawach związanych z działalnością Szkoły,
     • formułowanie opinii w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego
      oraz Statutu,
     • współudział w bieżącym perspektywicznym programowaniu pracy Szkoły ,
     • pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy Szkoły,
     • współpraca ze środowiskiem lokalnym,
     • podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla Szkoły,
     • zwłaszcza na działalność wychowawczą i pozalekcyjną,
     • wspieranie działalności samorządu uczniowskiego,
     • współpraca z Radami Oddziałowymi przede wszystkim w celu realizacji zadań Rady na szczeblu  klasowym oraz aktywizacji ogółu rodziców w działaniach na rzecz klas i Szkoły,
     • organizowanie współpracy z Dyrektorem i nauczycielami Szkoły w celu podniesienia jakości jej pracy.

     Rozdział II

     Wybory do Rad Oddziałowych Szkoły

      

     §4

     • Rodzice uczniów Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6  im. Jana Brzechwy w Stargardzie wybierają swoich przedstawicieli w Radach Oddziałowych w sposób następujący:
     • W terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły zwoływane są we wrześniu pierwsze zebrania klasowe rodziców uczniów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6  im. Jana Brzechwy w Stargardzie.
     • Na zebraniach klasowych rodzice każdej klasy wybierają Rady Oddziałowe składające się z trzech rodziców uczniów danego oddziału.
     • W wyborach o których mowa w pkt 1b), jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
     • Wychowawca klasy otwiera w danym oddziale część zebrania poświęconą wyborom rady oddziałowej i przewodniczy jej do chwili wybrania przez ogół rodziców klasy ze  swego grona dwóch członków komisji skrutacyjnej, która przeprowadzi wybory. Przewodniczącym ani członkiem komisji nie może być osoba kandydująca do rady oddziałowej.
     • Zadania wychowawcy oddziału podczas wyborów do rady oddziałowej należy:
     • powołanie komisji,
     • przyjmowanie zgłoszeń kandydatur do rady oddziałowej,
     • przygotowanie kart do głosowania,
     • nadzorowanie przebiegu głosowania,
     • obliczanie głosów , przy pomocy jednego z rodziców. Rodzic ten nie może być kandydatem do rady oddziałowej,
     • ogłoszenie wyników głosowania.
     • Wychowawca przyjmuje zgłoszenia kandydatów spośród rodziców, którzy przybyli na pierwsze zebranie.
     • Tajne wybory odbywają się przy nieograniczonej liczbie kandydatów zgłoszonych przez rodziców, przy czym liczba kandydatów nie może być mniejsza niż trzy.
     • Osoba kandydująca do rady oddziałowej musi wyrazić na to zgodę.
     • Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
     • W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia.
     • Głosowanie odbywa się na przygotowanych kartach do głosowania.
     • Na karcie umieszcza się w ;porządku alfabetycznym nazwiska i imiona kandydatów.
     • W głosowaniu bierze udział tylko jeden rodzic danego ucznia
     • Wyborca stawia znak „X” obok jednego, dwóch, trzech nazwisk kandydatów, na których głosuje.
     • Głos uważa się za ważny, jeżeli na karcie do głosowania wyborca wskazał znakiem „X” jedną, dwie, trzy osoby, na które głosuje.
     • Za wybranych do rady oddziałowej uważa się trzech pierwszych kandydatów, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W przypadku równej liczby głosów otrzymanych przez kandydatów, o tym, któremu z nich przypada pierwsze miejsce w radzie oddziałowej, rozstrzyga kolejna tura wyborów. Kolejne tury wyborów przeprowadzania ta sama komisja wyborcza na tym samym zebraniu.
     • Przebieg czynności, o których mowa w ust.1, dokumentuje protokół sporządzony przez wychowawcę lub jednego z rodziców, a podpisany przez wychowawcę oraz wybranych członków do rady oddziałowej w obecności rodziców.
     • Członkowie każdej rady oddziałowej wybierają ze swojego grona przewodniczącego rady oddziałowej oraz osobę, która będzie przedstawicielem rady oddziałowej w Radzie Rodziców. Oświadczenie podpisują wszyscy członkowie rady oddziałowej i przekazują za pośrednictwem wychowawcy klasy Dyrektorowi Szkoły.
     • Protokół z wyborów, o których mowa w ust.2, oraz oświadczenie, o którym mowa w ust.3, wychowawca danej klasy przekazuje Dyrektorowi Szkoły a następnie Dyrektor przekazuje zebrane protokoły oraz oświadczenia Przewodniczącemu Nowej Rady Rodziców.
     • Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców zwołuje Dyrektor Szkoły w terminie do końca października.
     • Dyrektor szkoły otwiera pierwsze posiedzenia Rady Rodziców i przewodniczy mu do chwili wybrania przez ogół członków Rady Rodziców ze swego grona przewodniczącego zebrania, który kieruje dalszą częścią obrad.

      

      

     • W przypadku dwukrotnej nieusprawiedliwionej absencji na zebraniu plenarnym przedstawiciel Rady Oddziałowej zostaje pozbawiony funkcji reprezentowania klasy, a w jego miejsce Rada Oddziałowa powołuje następną osobę ze swojego składu. O powyższym zainteresowane Oddziały zawiadamia Zarząd  Rady Rodziców.

      

     Rozdział IV

     Organizacja Rady Rodziców i podstawowe zasady jej pracy

      

     § 5

     • Rada na pierwszym zebraniu wybiera w głosowaniu jawnym Zarząd w składzie:
     • Przewodniczący.
     • Zastępca Przewodniczącego.
     • Sekretarz.
     • Skarbnik.
     • 1-3 Członków.
     • Radę może odwołać Zarząd lub każdego z jego członków na wniosek:
     • Przewodniczącego Rady Rodziców.
     • Trzech członków Zarządu Rady.
     • 2/3 głosów Rady Rodziców.
     • W przypadku odwołania Zarządu lub dowolnego jego członka , Rada ma obowiązek powołać nowy Zarząd lub nowego członka na tym samym posiedzeniu.

      

     § 6

     • Rada działa poprzez zebrania plenarne oraz organy wewnętrzne, zgodnie
      z ich kompetencjami.
     • Rada spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 2 razy w roku szkolnym.
     • Przewodniczący Rady zobowiązany jest do zwołania zebrania Rady nie później niż w ciągu 14 dni od dnia   złożenia wniosku w tej sprawie przez :
     • dyrektora Szkoły ,
     • organ Zespolu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1, Szkoła Podstawowa nr 6  im. Jana Brzechwy w Stargardzie,
     • organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą,
     • trzech członków Zarządu Rady,
     • 1/3 członków pełnego składu Rady,
     • przewodniczącego.
     • Zarząd Rady spotyka się na zebraniach organizowanych minimum 3 razy w roku szkolnym. Zebrania Zarządu Rady zwołuje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Zastępca.
     • Przewodniczący zobowiązany jest do zwołania zebrania Zarządu Rady Rodziców nie później niż w ciągu 3 dni od dnia złożenia wniosku w tej sprawie przez:
     • dyrektora Szkoły,
     • trzech członków Zarządu Rady Rodziców.
     • O terminie zebrania zawiadamia się członków Rady lub Zarządu w zwyczajowo przyjęty sposób, na minimum 7 dni przed planowanym terminem zebrania.
     • W uzasadnionych przypadkach zawiadomienie, o których mowa w pkt.5, może być dokonane najpóźniej jeden dzień przed terminem zebrania.
     • Zawiadomienie o terminie polega na wskazaniu daty i godziny rozpoczęcia oraz miejsca planowanego zebrania
     • Tryb zwoływania zebrań Zarządu i Rad Oddziałowych określają te organy.
     • Aby posiedzenie Rady lub jej Zarządu było prawomocne musi brać w nim udział więcej niż połowa     członków pełnego składu Rady lub Zarządu
     • Uchwały Rady, Zarząd, Rad Oddziałowych podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby ich członków.
     • Zebrania Rady są protokołowane. Rady Oddziałowe decydują samodzielnie o formie dokumentowania swoich decyzji.
     • W zebraniach Rady, Zarządu mogą brać udział, z głosem doradczym, zaproszone osoby.
     • Zebrania Rady oraz posiedzenia Zarządu mają charakter otwarty, mogą w nich uczestniczyć, bez prawa udziału w głosowaniu, rodzice uczniów i przedstawiciele organów Szkoły.

      

     Rozdział IV

     Kompetencje i zasady działania Rady oraz jej organów wewnętrznych

      

     § 7

     • Kompetencje Rady określają zapisy ustawy Prawo oświatowe oraz ustawy Karta Nauczyciela  i aktów wykonawczych do tych ustaw.
     • Rada jest organem Szkoły, który reprezentuje ogół rodziców uczniów Szkoły.
     • Do kompetencji Rady należy w szczególności:
     • występowanie we wszystkich sprawach dotyczących Szkoły do Dyrektora
      oraz pozostałych organów Szkoły, a także do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
     • uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Programu wychowawczoi programu profilaktycznego szkoły,
     • opiniowanie projektu planu finansowego Szkoły składanego przez Dyrektora,
     • opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia
      lub wychowania,
     • opiniowanie możliwości podjęcia w Szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację, w szczególności organizację harcerską,
     • opiniowanie dorobku zawodowego nauczycieli, w związku z ubieganiem się przez nich o awans na stopień zawodowy nauczyciela kontraktowego, mianowanego
      i dyplomowanego,
     • występowanie z wnioskami o dokonanie oceny pracy Dyrektora i nauczycieli,
     • występowanie z wnioskiem o utworzenie Rady Szkoły,
     • wybór przedstawicieli rodziców do Rady Szkoły, komisji oraz innych ciał, których przepisy przewidują udział przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły,
     • wybór  przedstawiciela Rady do komisji konkursowej na stanowisko Dyrektora,
     • uchwalanie corocznego preliminarza Rady i jego zmian,
     • zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego Rady,
     • uchwalanie propozycji wysokości składek rodziców uczniów Szkoły.
     • stosownie do potrzeb może powoływać komisje problemowe, których zadaniem jest zwiększenie skuteczności działania Rady w przedmiotowej sprawie.
     • wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o udział Przewodniczącego Rady, Zarządu Rady lub jej przedstawicieli w posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

      

     § 8

     • Zarząd wykonuje wszystkie zadania i kompetencje Rady pomiędzy jej zebraniami,
      z wyłączeniem spraw wymienionych w § 8 ust. 3 pkt. 2, 5 – 13.
     • Do podstawowych zadań Zarządu należy:
     • bieżące kierowanie pracami Rady w okresie między zebraniami, w tym gospodarką finansową Rady,
     • realizacja preliminarza Rady,
     • wykonywanie uchwał Rady,
     • koordynowanie prac Rad Oddziałowych,
     • nadzór nad pracami komisji powołanych przez Radę,
     • zatrudnianie osób (zlecanie usług) niezbędnych do realizacji zadań Rady.
     • Zarząd reprezentuje Radę i ogół rodziców uczniów Szkoły wobec Dyrektora i innych organów Szkoły oraz na zewnątrz.
     • W imieniu Rady dokumenty skutkujące zobowiązaniami finansowymi podpisuje dwaj Członkowie Zarządu: Przewodniczący i Skarbnik oraz Wiceprzewodniczący.

      

     § 9

     • Pracami Rady i Zarządu kieruje Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący.
     • Szczegółowy zakres zadań i obowiązków członków Zarządu, na wniosek Przewodniczącego, określa uchwała Zarządu.
     • W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Zarządu Rada przeprowadza wybory uzupełniające na zwolnione miejsce.

      

     § 10

     • Rada i Zarząd dokumentują swoje zebrania i podejmowane podczas zebrań czynności w formie protokołu.
     • Protokół, zatwierdzony przez Radę na jej najbliższym zebraniu, podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
     • Uchwały Rady i Zarządu podpisuje osoba protokołująca i Przewodniczący.
     • Rada raz w roku składa ogółowi rodziców Szkoły pisemne sprawozdanie ze swojej działalności wraz z informacją o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej.

      

     § 11

     • Rada wyraża swoje stanowisko w formie uchwał poddawanych pod głosowanie jawne. Uchwałę uznaje się za przyjętą , jeżeli zostaje przegłosowana zwykłą większością  głosów obecnych na zebraniu. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos Przewodniczącego.
     • Zarząd Rady podejmuje swoje decyzje w głosowaniu jawnym zwykłą większością obecnych na zebraniu.

      

     § 12

     • Rada potwierdza porządek zebrania.
     • Głosowanie w sprawie zatwierdzenia porządku obrad zebrania, odbywa się po otwarciu zebrania i potwierdzeniu jego prawomocności.
     • Bezpośrednio przed głosowaniem, o którym mowa w pkt. 2, członkowie Rady  mogą zgłaszać propozycje dotyczące wprowadzenia zmian w proponowanym porządku obrad. Ta sama propozycja nie może być zgłoszona więcej niż jeden raz podczas tego samego zebrania.
     • Propozycje poddawane są pod głosowanie  Rady.
     • Członkowie Rady mogą zgłaszać inne wnioski formalne w trakcie zebrania Rady, Przepis zawarty w pkt.3, zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

      

     § 13

     • Zebrania Rady są protokołowane przez Sekretarza Rady. W przypadku nieobecności na posiedzeniu Rady Sekretarza  Rada wybiera protokolanta danego posiedzenia spośród osób na nim obecnych.
     • Protokół zebrania powinien zawierać:
     • numer, datę i miejsce zebrania oraz numery uchwał,
     • stwierdzenie prawomocności zebrania (quorum)
     • listę obecności członków Rady oraz listę osób uczestniczących w zebraniu z głosem doradczym, jeśli taka sytuacja miała miejsce,
     • przedmiot zgłoszonych i uchwalonych wniosków,
     • podpisy przewodniczącego i osoby protokołującej dane zebranie.

      

     • Każdy członek Rady ma prawo zaznajomienia się z treścią protokołu zebrania i zgłaszania uwag Przewodniczącemu co do treści protokołu. Uwagi , o jakich mowa , można zgłaszać w ciągu 21 dni , od dnia udostępnienia protokołu. Nie zgłoszenie żadnej uwagi jest równoznaczne z przyjęciem protokołu . Uwagi zgłoszone  w terminie są poddawane pod głosowanie Rady na najbliższym zebraniu.

     4. Nowa numeracja rozpoczyna się wraz z nowym rokiem szkolnym.

      

     § 14

     • Niezależnie od utrwalenia podjęcia uchwał w protokole zebrania Rady, uchwały sporządzane są w formie odrębnych dokumentów, zawierających w szczególności :
     • Tytuł uchwał
     • Tekst uchwały
     • Podpis przewodniczącego

      

     • Tytuł uchwały należy systematyzować z wykorzystaniem podziału na paragrafy, a w miarę potrzeb także na punkty oraz litery. Paragrafy można grupować w rozdziały, a rozdziały w działy.

      

      

     § 15

     Uchwałami wymagającymi zachowania formy opisanej w paragrafie poprzedzającym, są w szczególności uchwały w sprawach:

     • Zatwierdzenia programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przecz nauczycieli.
     • Zatwierdzenie programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
     • Zatwierdzenie lub zmiany regulaminu RR.
     • Wyrażenie opinii o programie i harmonogramie poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Szkoły.
     • Wyrażenia opinii o projekcie planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły.

      

     § 16

     • Członkowie Rady zobowiązani są do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszać godność osobistą członków społeczności szkolnej lub istotne interesy Zespołu.

     Rozdział V

     Organizacja pracy i zadań Rad Klasowych

      

     § 17

     • Rada Klasowa reprezentuje ogół rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i innych organów Szkoły.
     • Kadencja Rady Klasowej trwa jeden rok.
     • Do zadań Rady Klasowej należy w szczególności:
     • realizowanie celów i zamierzeń Rady oraz jej Zarząd w danej klasie,
     • prezentowanie opinii i wniosków formułowanych przez rodziców uczniów klasy wobec Dyrektora i nauczycieli,
     • występowanie z wnioskami, w tym dotyczącymi organizacji pracy Szkoły oraz oceny pracy nauczycieli i Dyrektora, do Rady  oraz opiniowanie projektów jej uchwał,
     • informowanie rodziców uczniów klasy o działaniach Rady i Zarząd, a także o wynikach działań kontrolnych Komisji Rewizyjnej,
     • zwoływanie Zebrania, w miarę potrzeb, z własnej inicjatywy, na wniosek wychowawcy
      lub ¼ liczby rodziców uczniów klasy, z zachowaniem zasady reprezentatywności rodziców,
     • składanie raz do roku sprawozdania ze swojej działalności przed rodzicami uczniów klasy.
     • Pracami Rady Klasowej kieruje jej Przewodniczący, a w razie jego nieobecności wyznaczony Członek Rady Klasowej.

      

      

     Rozdział V

     Działalność Finansowa Rady Rodziców

      

     § 18

     • Źródłem funduszy Rady są:
     • dobrowolne składki rodziców Szkoły, darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych,
     • dotacje,
     • dochody z innych źródeł.
     • Fundusze, o których mowa w pkt. 1, 2 i 3 mogą być wydatkowane na wspieranie celów statutowych Szkoły, w tym szczególnie udzielanie Szkole pomocy materialnej w zakresie realizacji programu wychowawczego, programu profilaktyki i opieki nad uczniami a Zarząd Rady Rodziców decyduje o ich wykorzystaniu
     • Pisemne wnioski o przyznanie środków z funduszu Rady mogą składać:
     • dyrektor szkoły,
     • wychowawcy klas,
     • pedagog szkolny,
     • rady oddziałowe,
     • Samorząd Uczniowski.
     • Zarząd Rady Rodziców zobowiązany jest przedłożyć zestawienie przychodów i kosztów za rok ubiegły na pierwszym zebraniu z przedstawicielami rad oddziałowych.

      

     § 19

     • Podstawą działalności finansowej Rady jest roczny preliminarz. W preliminarzu planowane przychody i wydatki powinny być zbilansowane. Ujęte w preliminarzu kwoty powinny wynikać z odpowiednich kalkulacji szczegółowych.
     • W działalności finansowej Rady obowiązują zasady celowego i oszczędnego gospodarowania.
     • W przypadku wydatkowania środków publicznych mają zastosowanie przepisy dotyczące finansów publicznych.

     § 20

     Rachunkowość Rady prowadzona jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  (DZ. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791,1089).

      

     § 21

     Sprawy nieuregulowane w Regulaminie rozstrzyga Rada w drodze uchwały, zgodnie
     z obowiązującymi przepisami.

      

      Rozdział VI

     Zmiany Regulaminu i przepisy końcowe

      

     § 22

     Zmiany lub uzupełnienia w niniejszym Regulaminie mogą być wprowadzone na wniosek:

     • Przewodniczącego  Rady Rodziców,
     • trzech członków Zarządu Rady Rodziców
     • 2/3 członków pełnego składu Rady poprzez podjęcie uchwały na posiedzeniu Rady.

      

     § 23

     • Członkowie Rady Rodziców niewywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem kadencji przez oddziałowe zebranie rodziców.
     • Na miejsce odwołanych członków Rady Rodziców wybiera się nowych.

      

     § 24

     Traci moc dotychczasowy Regulamin przyjęty uchwałą Zarządu Rady z dniem 03.10.2018.

      

     § 25

     Regulamin wchodzi w życie z dniem 05.10.2018

      

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe