• Nagłówek

    • RAPORTY DOSTĘPNOŚCI

     Raport_o_stanie_zapewniania_dostepnosci_podmiotu_publicznego_PM7(1).pdf

     raport_SP6_2021(1).pdf

     raport_ZSP1_2021(1).pdf

     _____________________________________________________________

     DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

     Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 im. Jana Brzechwy w Stargardzie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://sp6stargard.edupage.org

      

     Data publikacji strony internetowej: [ 2016-01-09 ].

      Data ostatniej istotnej aktualizacji: [ 2016-01-09 ].

     Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

     • część plików nie jest dostępnych cyfrowo,
       
     • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
     • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
     • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
     • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
     • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

      

      

     Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

     Informacje zwrotne i dane kontaktowe

     W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Osak-Fidelus, email: gosiak.76@wp.pl  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 915760768.

     Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

     Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

      Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

      Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

     Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

      

     Dostępność architektoniczna

      

      Budynek ul. Twardowskiego 2

      

     Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

     W budynku przy ul. Twardowskiego znajdują się 3 wejścia, jedno główne, które jest zadaszone i 2 wejścia ewakuacyjne z boku budynku. Ponadto budynek posiada dodatkowo 8 wyjść ewakuacyjnych z pomieszczeń na parterze budynku : sale przedszkolne – 5 wyjść, sala gimnastyczna – 2 wyjścia, stołówka – 1 wyjście.

     Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.
     Budynek niepodpiwniczony, dwukondygnacyjny. 
     Budynek jest wyposażony w windę. W budynku na parterze znajduje się toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych. W budynku znajdują się 2 klatki schodowe oraz korytarze na każdym poziomie (parter, I piętro)

      Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
     W budynku szkoły  nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych

      

     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

      Na terenie szkoły przy ul. Twardowskiego zlokalizowany jest parking, gdzie są wyznaczone 2 miejsca  postojowe dla osób niepełnosprawnych.                      

     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach
     Do szkoły może wejść osoba z psem asystującym.

      

     Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

     W szkole można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania – telefonicznie  lub mailowo do  sekretariatu szkoły. 

     Ponieważ w budynku nie ma oznaczeń a w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, szkoła zapewni przewodnika  każdej osobie potrzebującej, która zgłosi taką potrzebę telefonicznie  lub mailowo do  sekretariatu szkoły.

      

      

     Budynek przy ul. Armii Krajowej 1

      

     Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenie przez obszar kontroli.

     W budynku są cztery wejścia, w tym dwa główne (zadaszone). Jedno z nich jest wyposażone w podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do drugiego prowadzą schody (wchodzą nim tylko pracownicy szkoły, goście). Istnieją jeszcze dwa wejścia ewakuacyjne w części sportowej szkoły.

     Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

     Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

     W budynku dwukondygnacyjnym, częściowo podpiwniczonym znajdują się trzy klatki schodowe oraz korytarze na każdym poziomie. Nie ma wind, które umożliwiałyby osobom niepełnosprawnym przedostanie się na pozostałe kondygnacje. Na parterze budynku znajduje się toaleta przystosowana  dla osób niepełnosprawnych.

     Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

     W budynku szkoły nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

      

     Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

     Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonym miejscem postojowym dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Na pobliskim parkingu osiedlowym (wzdłuż ul. K. Wierzyńskiego) są wyznaczone dwa miejsca postojowe z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych.

     Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

     Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

      

     Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza   języka migowego na miejscu   lub online.  W przypadku braku takiej możliwości, taką informacją należy zawrzeć.

     W szkole można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego jedynie po wcześniejszym zgłoszeniu zapotrzebowania – telefonicznie  lub mailowo do  sekretariatu szkoły. 

     Ponieważ w budynku nie ma oznaczeń a w alfabecie brajla, oznaczeń kontrastowych  ani w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, szkoła zapewni przewodnika  każdej osobie potrzebującej, która zgłosi taką potrzebę telefonicznie  lub mailowo do  sekretariatu szkoły.

      

  • Kontakty

   • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
   • poczta@sp6stargard.net
   • malgorzata.osak-fidelus@zsp1stargard.edu.pl
   • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1) e-mail: poczta@sp6stargard.net 91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2) e-mail: filia@sp6stargard.net
   • Ul. Armii Krajowej 1 73-110 Stargard Poland
   • Inspektor Ochrony Danych: Damian Szmit e-mail: iod@data.pl
 • Nasze media społecznościowe