SZKOLNY FACEBOOK

 • ZAMIAST KWIATKA - NIOSĘ POMOC

  ZAMIAST KWIATKA - NIOSĘ POMOC

   

  Z wielką radością informujemy, iż w czerwcowej akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc” udało nam się zebrać kwotę 2952,70 zł na leczenie i rehabilitację mieszkańca naszego miasta- małego Stasia! Nie była to pierwsza akcja, w której wzięliśmy udział.Bardzo serdecznie dziękujemy za zaangażowanie wszystkim rodzicom i uczniom! Udowadniacie, że POMOC MA ZAWSZE SENS i że zawsze można na Was liczyć, a to najbardziej nas motywuje do dalszych działań. Do zobaczenia we wrześniu ❤️

  Zachęcamy cały czas do wpłat na leczenie Stasia: 

  https://zrzutka.pl/b298ca?utm_medium=social&utm_source=facebook&utm_campaign=sharing_button&fbclid=IwAR3ZRWG_GB9tWDen6-oeX5bBeTfa91yNFpXgwe8pkpnjD9bAdQUw9f68wPo

 • PODSUMOWANIE ROKU SZKOLNEGO...

  Nadeszła chwila, na którą jak co roku w czerwcu oczekujemy wszyscy. Mamy za sobą 10 miesięcy wytężonej pracy. Ten rok był inny. Szkoła nie tętniła życiem przez całe 10 miesięcy. Od 25 marca uczyliśmy się poza jej murami. Nikt z nas nie spodziewał się, że tak będzie wyglądała nasza rzeczywistość. Wszyscy Uczniowie, Nauczyciele, Rodzice, małymi krokami uczyliśmy się jak w niej funkcjonować, stając w obliczu różnorodnych problemów, ale daliśmy radę. Dziś doczekaliśmy się zasłużonego wypoczynku.

  Drodzy Uczniowie i Rodzice!

  Dziękuję Wam za trud, wysiłek, zaangażowanie w zgłębianiu tajników wiedzy, w zdobywaniu nowych umiejętności, w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolności i talentów. Trzeba jednak pamiętać, że nie byłoby tak dobrych wyników i Waszych sukcesów, nie byłoby tak dobrej atmosfery pracy, wzorowych relacji, tylu ciekawych przedsięwzięć, gdyby nie Wasi Rodzice. Dlatego pragnę serdecznie podziękować wszystkim Państwu za trud, który wkładaliście każdego dnia w wychowanie i nauczanie swoich pociech oraz za to, że zawsze możemy na Państwa liczyć. Wszystkim Rodzicom, na czele z Radą Rodziców szkoły i przedszkola, ogromnie DZIĘKUJĘ.

  Drodzy Nauczyciele i Pracownicy szkoły!

  Pragnę również podziękować moim koleżankom i kolegom nauczycielom, wychowawcom oraz pracownikom szkoły, a zwłaszcza wicedyrektorom szkoły. Był to chyba, śmiało mogę powiedzieć, najtrudniejszy rok dla nas Wszystkich. Tym bardziej dziękuję Wam za podejmowany w codziennej pracy wysiłek, za zdalne nauczanie, które było dla nas ogromnym wyzwaniem. Dziękuję za to, że dbacie zarówno o edukację naszych wychowanków, jak też o ich bezpieczeństwo. Dziękuję za wszelkie podejmowane inicjatywy, także te mniej zauważalne, ale składające się na budowanie pozytywnego wizerunku szkoły. Praca nauczyciela nie jest łatwym zadaniem, dlatego tym bardziej wszystkim Państwu DZIĘKUJĘ.

  Drodzy Absolwenci!

  Ktoś, kiedyś gdzieś powiedział, że życie składa się z powitań i pożegnań. Te pierwsze są radosne i zapowiadają coś nowego, a pożegnania uświadamiają nam, że coś się kończy. Nie tak dawno witaliśmy Was w naszej szkole jako najmłodszych, a dziś już się z Wami żegnamy. Drodzy Uczniowie żegnacie szkołę, w której przeżywaliście radość sukcesów, gorycz porażek, pierwsze miłości, przyjaźnie i konflikty. Tu poznawaliście i próbowaliście zrozumieć otaczający Was, czasem zupełnie odległy świat. Pragnę, aby te wspólne chwile pozostały zarówno w Waszej pamięci, jak i Dyrekcji szkoły, Grona Pedagogicznego, Rodziców, jako dobrze spędzony czas.

  Drodzy ósmoklasiści wiążemy z Wami duże nadzieje, ponieważ jesteśmy przekonani, że wiedza, zdolności i umiejętności zdobyte, odkrywane i rozwijane w tej szkole, będą teraz procentowały. Myślę, że będziemy mogli być z Was dumni tak, jak teraz jesteśmy. Idźcie więc śmiało z uśmiechem i wysoko uniesionym czołem w życie. Pokonujcie nadchodzące próby losu i zawsze z powodzeniem zagłębiajcie się w wielką księgę nauki. W życiu kierujcie się wyłącznie tymi zasadami, które pozwolą Wam zawsze zachować godność człowieka oraz zdobywać uznanie i szacunek innych.

  Życzymy Wam również, abyście w kolejnej szkole odnaleźli miejsce dla siebie, odnaleźli nowych równie wspaniałych kolegów, a nawet przyjaciół oraz - co również bardzo ważne - spotkali życzliwych, a jednocześnie wymagających nauczycieli. Pamiętajcie, że drzwi naszej szkoły są Was dla zawsze otwarte. Jeżeli tylko będziecie potrzebowali wsparcia, to zawsze możecie liczyć na naszą pomocną dłoń.

  Szanowni Rodzice, Nauczyciele, Uczniowie i Pracownicy szkoły!!!

  Gronu Pedagogicznemu i wszystkim Uczniom, Rodzicom i pracownikom naszej szkoły życzę udanych wakacji i to nie tylko tych zasłużonych, wyczekiwanych, słonecznych, ale przede wszystkim… prawdziwych! Wypoczywajcie, gromadźcie siły na następny rok szkolny. Nigdy jednak nie zapomnijcie o bezpieczeństwie. Bądźcie radośni i swobodni, ale jednocześnie rozważni, przewidujący

  i ostrożni. Wszak wszyscy pragniemy spotkać się we wrześniu zdrowi i szczęśliwi. Mam nadzieję, że już w murach naszej szkoły za czym wszyscy już bardzo tęsknimy.

  Na koniec chciałabym pożegnać panią Anię Sowę, Gretę Chodkiewicz, pana Łukasz Grzybka, pana Mariana Borowskiego. Mam nadzieję, że to był dla Was wszystkich dobry czas spędzony w naszej szkole. Nie mówię Wam żegnajcie, mówię Wam do zobaczenia i proszę o nas nie zapominajcie.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 Anna Gołofit

 • WYNIKI MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU MATEMATYCZNEGO KANGUR

  Już po raz XXIX odbył się Międzynarodowy Konkurs Matematyczny Kangur.

  W tym roku w bardzo po raz pierwszy w historii był przeprowadzony w wersji on-line na Platformie Dzwonek.

  Informacja Szczecińskiego Towarzystwa Matematycznego Kangur Komitet Organizacyjny Konkursu przyznaje dyplomy za wynik bardzo dobry oraz wyróżnienie (nie ma tytułu laureata). Każdy ze zgłoszonych uczniów otrzyma wydruk testu oraz nagrodę uczestnictwa (tangram) bez względu na to, czy wziął udział w sesji internetowej, czy nie. 

  Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymają również nagrody. Na stronie internetowej Organizatora: kangur-mat.pl w zakładce Zadania są opublikowane zestawy zadań z roku 2019 (tegoroczna próba) i z roku 2020.- Wydawanie materiałów konkursowych, dyplomów oraz nagród przekładamy na wrzesień, gdy szkoły powrócą do normalnej aktywności. 

  W imieniu Organizatora Konkursu szkolni koordynatorzy Agnieszka Szymańska i Danuta Kocoń


  wyniki_SSSE-1.pdf

 • Informacje o egzaminie ósmoklasisty  czerwiec  2020 r.

  Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę.
  Egzamin jest przeprowadzany w dwóch terminach: głównym i dodatkowym.

  Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu  w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

  Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany w ciągu 3 dni.

   16.06.2020   g. 9.00 język polski - 120 minut   

   17.06.2020  g. 9.00 matematyka -  100 minut

   18.06.2020  g. 9.00 język angielski - 90 minut

   

  Podstawowe zasady obowiązujące podczas przeprowadzania egzaminu

   

  • każdy zdający powinien mieć na egzaminie ósmoklasisty z każdego przedmiotu długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi). Niedozwolone jest korzystanie z długopisów zmazywalnych/ścieralnych.
  • dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.
  • podczas egzaminu z każdego przedmiotu każdy zdający siedzi przy osobnym stoliku.                          Na stoliku mogą znajdować się wyłącznie arkusze egzaminacyjne
  • do sali egzaminacyjnej nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Złamanie powyższej zasady będzie każdorazowo skutkować unieważnieniem egzaminu  z danego przedmiotu;
  • w czasie egzaminu zdający mogą opuszczać salę egzaminacyjną w uzasadnionej sytuacji, po uzyskaniu zezwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego
  • członkowie zespołu nadzorującego nie mogą udzielać zdającym wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych. Nie mogą również w żaden sposób komentować zadań egzaminacyjnych;
  • każdy uczeń przynosi ze sobą ważną legitymację oraz „Oświadczenie” podpisane przez rodziców
  • w przypadku: stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych lub

  zakłócania przebiegu egzaminu, lub wniesienia do sali egzaminacyjnej materiałów lub przyborów pomocniczych niewymienionych w komunikacie dyrektora CKE

  egzamin danego ucznia z danego przedmiotu egzaminacyjnego może zostać unieważniony.


  Unieważnienie egzaminu z danego przedmiotu może nastąpić:

  • podczas egzaminu (decyzja przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego), jeżeli uczeń:
   • rozwiązuje zadania egzaminacyjne niesamodzielnie,
   • wniósł na salę egzaminacyjną jakiekolwiek urządzenie telekomunikacyjne lub korzysta z takiego urządzenia na sali egzaminacyjnej,
   • wniósł na salę egzaminacyjną materiały lub przybory niewymienione w komunikacie dyrektora CKE o materiałach i przyborach pomocniczych,
   • zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom;
  • po egzaminie (decyzja dyrektora OKE lub CKE), jeżeli podczas sprawdzania pracy egzaminacyjnej stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie przez ucznia zadania lub zadań zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, w szczególności w przypadku stwierdzenia występowania w pracy ucznia jednakowych sformułowań wskazujących na:
   • udostępnianie rozwiązań innemu uczniowi,
   • korzystanie z rozwiązań dokonanych przez innego ucznia,
   • korzystanie podczas egzaminu z niedozwolonych materiałów, np. przepisanie fragmentu pracy  z podręcznika lub opracowania, witryny internetowej,
   • skopiowaniu fragmentu tekstu zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.

  Unieważnienia egzaminu z danego przedmiotu skutkuje:

  • w terminie głównym - koniecznością przystąpienia do egzaminu z tego przedmiotu w terminie dodatkowym;
  • w terminie dodatkowym - uzyskaniem wyniku "0%" z tego przedmiotu.


  Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do swojej sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej .

  Wytyczne Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Głównego Inspektoratu Sanitarnego  - egzamin ósmoklasisty 2020

  1. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną. Zdający powinien przyjść na egzamin z „Oświadczeniem” podpisanym przez rodzica (załącznik nr1)

  2. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji  w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
  3. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
  4. Zdający nie powinni wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
  5. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych i linijki.  Szkoła zapewni rezerwowe przybory piśmiennicze dla zdających – zostaną one zdezynfekowane. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
  6. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą (pojemność do 0,5 l).
  7. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m – oznaczone miejsca) oraz mają zakryte usta i nos.
  8. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
  9. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
     a)   podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie;
     b)   wychodzi do toalety;
     c)   kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
  10. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych   w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
  11. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.

   Sytuacja, w której dany zdający ze względów zdrowotnych nie może zakrywać ust i nosa, powinna zostać zgłoszona dyrektorowi szkoły nie później niż do 05 czerwca 2020 r.

  12. Przed rozpoczęciem egzaminu zdający zostaną poinformowani o obowiązujących zasadach bezpieczeństwa, w tym przede wszystkim:

      a) zakazie kontaktowania się z innymi zdającymi;

     b) obowiązku zakrywania ust i nosa w przypadku kontaktu bezpośredniego z nauczycielem,  wyjścia do toalety lub wyjścia z sali egzaminacyjnej po zakończeniu pracy z arkuszem egzaminacyjnym;

     c)  niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką;

     d) konieczności zachowania odpowiedniego dystansu od innych zdających po zakończonym egzaminie.

  13. W celu uniknięcia tworzenia się grup zdających przed szkołą: od ul. Wierzyńskiego  i  A.Krajowej  zostały wyznaczone bezpieczne odległości

  14. Uczniowie klasy VIII A przychodzą do szkoły o godzinie 8.15 i wchodzą wejściem od ul. Wierzyńskiego stosując się do zapisu w pkt. 7

  15. Uczniowie klasy VIII B przychodzą do szkoły o godzinie 8.15 i wchodzą wejściem od ul. A.Krajowej  stosując się do zapisu w pkt. 7

  16. Zdający może opuścić na stałe salę egzaminacyjną (jeżeli zakończył pracę z arkuszem) najpóźniej na 15 minut przed czasem wyznaczonym jako czas zakończenia pracy z arkuszem.  W ciągu ostatnich 15 minut przed zakończeniem egzaminu (nawet jeżeli zdający skończył pracę z arkuszem egzaminacyjnym) zdający nie opuszczają sali egzaminacyjnej.

  17. Po zakończeniu egzaminu zdający opuszczają sale z zachowaniem zasad bezpieczeństwa zgodnie ze wskazaniami PZN egzamin.

  18. Po wyjściu ze szkoły unikamy spotkań w grupie, a wrażeniami z egzaminu dzielimy się między sobą korzystając z mediów społecznościowych, komunikatorów lub telefonicznie.

 • Międzynarodowy Konkurs Kangur Matematyczny

   

  https://www.kangur-mat.pl/image/logo_kangourou.gif

  Kangourou Sans Frontières
  Towarzystwo Upowszechniania Wiedzy i Nauk Matematycznych

  W związku z zawieszeniem zajęć w szkołach Komitet Organizacyjny Konkursu Kangur Matematyczny podjął decyzję o przeprowadzeniu konkursu zdalnie za pośrednictwem Platformy Dzwonek.pl.

  Próba konkursu już za nami. Poniżej przypominamy terminarz konkursu właściwego.

  Terminarz Konkursu w zależności od kategorii:

  Kategoria

  Konkurs Kangur 2020

  Kadet kl. 7 i kl.8

  02.06.2020 (wtorek), godz. 16:45

  Beniamin kl.5 i kl.6

  03.06.2020 (środa), godz. 17:15

  Maluch kl.3

  04.06.2020 (czwartek), godz. 16:45

  Żaczek  kl.2

  05.06.2020 (piątek), godz. 16:45

   

  Uczestnicy konkursu proszeni są o zapoznanie się z poniższą  instrukcją:

  1. O określonej godzinie w  dniu konkursu po wejściu na stronę dzwonek.pl uczeń ma użyć przycisku ZALOGUJ SIĘ  (a nie ZAREJESTRUJ SIĘ !!!), użyć nazwy użytkownika i hasła otrzymanego od nauczyciela, zaakceptować regulamin, wejść w zakładkę KONKURSY i wziąć udział w konkursie.

  Dzieci po zalogowaniu widzą przycisk ROZPOCZNIJ na szarym tle. Przycisk w chwili rozpoczęcia konkursu się uaktywni.


  2. Udział w konkursie:
  - Po kliknięciu ROZPOCZNIJ odczekać do 20 sekund, jeśli nie otworzyła się nowa strona, kliknąć ponownie ROZPOCZNIJ.


  - Po uruchomieniu się nowej strony zaczynają się ściągać zadania, to trwa 1-2 minuty. Później swobodnie można wybierać zadania klikając na ich numery. Procedura z reguły trwa znacznie krócej. Jeśli po upływie wskazanych czasów nie ma reakcji, odświeżyć przeglądarkę.


  - Po załadowaniu konkursu WSKAZAĆ KLASĘ! Odpowiedzi są na bieżąco zapisywane.  


  - Po zakończonym czasie odpowiedzi zostaną zapisane automatycznie. Jeśli uczeń zakończy wcześniej może skorzystać z przycisku ZAPISZ I WYJDŹ i może się wylogować / zamknąć przeglądarkę.
  - Po zakończonym teście uczeń może obejrzeć test ze swoimi odpowiedziami.


  3. Na platformie dzwonek.pl nie będą publikowane wyniki konkursu (ani po próbie, ani po konkursie właściwym). O wynikach konkursu uczeń dowie się od nauczyciela koordynatora.

  W klasach 2-3 informację przekaże p. Agnieszka Szymańska

  W klasach 4-8 p. Danuta Kocoń

   

  Trzymamy za Was mocno kciuki w dniu Konkursu.

  Powodzenia !!!

 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA I ZASADY FUNKCJONOWANIA W ZSP1

 • PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W CZASIE TRWANIA EPIDEMII W PRZEDSZKOLU

  Celem niniejszej procedury jest zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19, wśród dzieci oraz pracowników przedszkola, w trakcie prowadzonych w nim zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. 

  Procedura_bezpieczenstwa.pdf

 • Wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

  Gmina Miasto Stargard realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

  Celem projektu jest zapewnienie uczniom możliwości realizowania zdalnej nauki.

  W ramach projektu zakupione zostało 18 tabletów i 22 laptopów z dostępem do internetu, które następnie przekazane zostały uczniom z 12 stargardzkich szkół podstawowych.

  Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem. Wprowadzone nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych polegających na zdalnym nauczaniu, będą możliwe dzięki dostarczeniu uczniom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach niniejszego projektu.

   

  Budżet projektu: 99 786,21 zł

  Kwota dofinansowania: 99 786,21 zł

   

   

   

   

 • Drodzy Rodzice!

  Obecnie przystępujemy wspólnie z Urzędem Miejskim oraz Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną do analizy przepisów i rozwiązań organizacyjnych
  w związku z planowanym otwarciem przedszkoli. Niestety nie nastąpi to 6 maja.

  Po wszystkich konsultacjach – możliwie jak najszybciej – przedstawione będą decyzje co do działalności przedszkoli w naszym mieście.

  Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Anna Gołofit

 • LISTA DZIECI PRZYJĘTYCH DO KLAS I

  W zakładce REKRUTACJA znajduje się lista dzieci przyjętych do klas 1 na rok szkolny 2020/2021

 • AKCJA MŁODZIEŻOWEGO DOMU KULTURY

  #pozytywka #konkurs #mdkstargard #zostańwdomu #kulturawkwarantannie

  👉 Rozpoczynamy mega akcję #pozytywka❗️To od Was zależy, jaki cytat pojawi się tutaj i optymistycznie towarzyszyć nam będzie przez cały dzień. Skąd pomysły? Podobnie jak nad zadaniami domowymi, tak i nad cytatami może pracować cała rodzina. :) Chcemy, żeby każdy z Was wymyślił kilka wesołych, krótkich haseł, pozytywnych zdań, które pocieszą i dodadzą wszystkim sił w obecnym czasie. Mogą być teksty cytowane ale lepiej aby były własne!

  🔶 Przykłady? I tak warto żyć (zespół Raz Dwa Trzy), Nim stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było (zespół Voo Voo), Do przodu żyj, żyj kolorowo (Ewa Bem). Jeśli to czyjś cytat, wpisz autora. 🎶

  🔷 Wasze niezwykłe #pozytywki będziemy na bieżąco publikować na fb a następnie drukować, by powstała z nich niezwykła wystawa z okazji zakończenia pandemii.

  🔶 Krótkie teksty, cytaty można nadsyłać na fb.com/mdkstargard

   w wiadomości prywatnej lub na imprezy@mdk.stargard.pl W treści wpisujemy cytat, ewentualnie autora, swoje imię i wiek oraz wiek. Np.: I tak warto żyć (zespół Raz Dwa Trzy). Agnieszka, 17 lat.

  ❗️Nagrody! Nagrodeńka! Ewa Krysian i Jola Brejdak - wspaniałe artystki i pomysłodawczyni akcji #pozytywka już dzisiaj ogłosiły, że najlepsze teksty będą nagrodzone! Dla dzieci czeka [tajemnica] a dla dorosłych… 10 maseczek i kilogram ciasteczek! 🍩 Czekamy na Wasze teksty! Przekazujcie dalej, udostępniajcie i zaczynajmy wspólnie szaleństwo tekstowe!

 • ZAPISY RUSZYŁY :)

 • DRODZY RODZICE DZIECI PRZEDSZKOLNYCH!!!

  Informacja dotycząca przyjmowania wniosków kandydatów do przedszkolana rok szkolny 2020/2021

  Druki wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym prosimy pobierać:

  - ze strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - sp6stargard.edupage.org, znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub

  - ze strony Urzędu Miasta w zakładce  Edukacja - Rekrutacja - Rekrutacja do przedszkoli miejskich.

  Wypełnione wnioski, podpisane przez oboje rodziców należy przesyłać pocztą e-mailową na adres Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 poczta@sp6stargard.net od 4 maja 2020 r.

   

  Prosimy o przesyłanie deklaracji o kontynuacji przedszkola i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola ściśle w podanych terminach.

  _________________________________________________________________________________________

  Informujemy, że w terminie od 21.04.2020 r. do 27.04.2020 r. należy złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego.

  Druki deklaracji prosimy pobierać ze strony Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 - sp6stargard.edupage.org

  Znajdują się w zakładce „Rekrutacja” lub ze strony Urzędu Miasta w zakładce  Edukacja -Rekrutacja - Rekrutacja do przedszkoli miejskich.

  Wypełnioną i podpisaną przez oboje rodziców deklarację należy wysłać drogą mailową na adres poczta@sp6stargard.net. W tytule wiadomości wpisujemy słowo DEKLARACJA, imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy, do której uczęszcza.

  Prosimy o przesyłanie deklaracji o kontynuacji przedszkola i wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola ściśle w podanych terminach.

  Informujemy, że brak wypełnionej deklaracji w podanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z wychowania przedszkolnego dziecka w roku szkolnym 2020/2021.

   

   

 • POTWIERDZENIE WOLI PRZYJĘCIA DO KLASY I

  DRODZY RODZICE!

  W dniach 17 – 22.04.2020 r.   zobowiązuje się rodzica kandydata o złożenie potwierdzenia woli przyjęcia do klasy I w postaci pisemnego oświadczenia (na maila szkoły poczta@sp6stargard.net).

  Lista osób zakwalifikowanych nie jest jednoznaczna z przyjęciem do klasy I. Ostateczna lista dzieci przyjętych do klasy I na rok szkolny 2020/2021 będzie udostępniona 24.04.2020 r.

  Poniżej plik (Potwierdzenie woli przyjęcia do klasy 1)

  potwierdzenie_woli_zapisu_do_klasy_I.docx


 • Drogie Koleżanki i Koledzy, Rodzice, Uczniowie!

  Święta Wielkanocne będą w tym roku wyjątkowe. To wiemy już od kilku tygodni. Nie będzie rodzinnych spotkań, wyjazdów do bliskich mieszkających na drugim końcu Polski, być może nie spotkacie się nawet z rodzicami, dziadkami mieszkającymi w tej samej dzielnicy. Nie zaniesiecie koszyczka ze święconką do poświęcenia. Nie będzie uroczystego Triduum, a w lany poniedziałek dzieciaki nie będą ganiać z pistoletami na wodę po osiedlowych uliczkach. Wszystkie te ograniczenia nie muszą oznaczać, że ten ważny czas będzie zmarnowany. Spróbujcie przeżyć Wielkanoc jak najbardziej rodzinnie, odświętnie i radośnie – w końcu symbolem tych świąt jest powrót do życia i odradzanie się na nowo.

  Wielkanoc przypomina nam, że nigdy nie należy tracić nadziei, ponieważ bez względu na to jak ciemna jest droga, którą się poruszamy na końcu znajduje się światło. Niech tegoroczna Wielkanoc będzie dla nas zapowiedzią nowego, lepszego czasu bez pandemii.

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 Anna Gołofit

 • PRZERWA ŚWIĄTECZNA

  Szanowni Państwo,

  uprzejmie informuję, że od 9 do 14 kwietnia br. w szkołach będzie trwać wiosenna przerwa świąteczna. W czwartek, 9 kwietnia i piątek, 10 kwietnia br. szkoły nie będą prowadzić zajęć dydaktyczno-wychowawczych z uczniami w formie kształcenia na odległość, ani zajęć opiekuńczych (świetlicowych) dla uczniów.

  Natomiast przedszkola, jako placówki nieferyjne, do 10 kwietnia br. prowadzą swoją działalność z dziećmi zgodnie z przepisami prawa o czasowym ograniczeniu funkcjonowania jednostek systemu oświaty.

   

  Podstawy prawne:

  1.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz.U.z 2017 r. poz. 1603 z późn. zm.) - § 3 ust.1 pkt 3.

  2.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410 z późn. zm.).

  3.     Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświatyw związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.).

  Z poważaniemAnna OstrowskaRzecznik Prasowy MEN

 • PRÓBNY EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

  Drodzy  Uczniowie  i Rodzice,

   

  Nasza szkoła zdecydowała się  wziąć udział w próbnym egzaminie ósmoklasisty.

  Wszystkie materiały, w tym nagrania w formacie mp3 do zadań na rozumienie ze słuchu w arkuszach z języka angielskiego, zostaną zamieszczone na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, CKE www.cke.gov.pl oraz na stronach internetowych okręgowych komisji egzaminacyjnych OKE  www.oke.poznan.pl w następujących terminach:

   

  • 30 marca br. (poniedziałek), ok. godz. 9:00 – język polski;
  • 31 marca br. (wtorek), ok. godz. 9:00 – matematyka;
  • 1 kwietnia br. (środa), ok. godz. 9:00 – język angielski

   

  Centralna Komisja Egzaminacyjna proponuje, aby próbny egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w warunkach zbliżonych do obowiązujących podczas właściwego egzaminu tj.godzina rozpoczęcia i zakończenia pracy z arkuszem egzaminacyjnym, samodzielne rozwiązywanie zadań przez uczniów.

   Wskazane jest, aby uczniowie – po pobraniu materiałów ze strony CKE lub wybranej OKE – rozwiązali zadania w domu w takim czasie, jaki jest przeznaczony na wykonanie zadań na egzaminie, zapisując swoje rozwiązania w ustalonej przez szkołę formie, tj. korzystając z karty odpowiedzi, („zeszytu rozwiązań”), która będzie zamieszczona na stronie razem                      z arkuszem (plik edytowalny, w którym odpowiedzi będzie można zapisać komputerowo )

   

  Czas pracy z arkuszem

  • język polski  -   120 min tj. od godz. 9:00 – 11:00
  • matematyka  -   100 min tj. od godz. 9:00 – 10:40
  • język angielski  -  90 min tj. od godz. 9:00 –  10:30

   

  Kontakt z nauczycielem

  Po zakończeniu pracy z arkuszem uczniowie przesyłają swoje rozwiązania do nauczycieli                   (np. e-mailem w formie uzupełnionych plików którzy – korzystając ze szczegółowych zasad oceniania rozwiązań zadań – będą mogli te odpowiedzi sprawdzić i ocenić oraz przekazać uczniom informację zwrotną, w postaci krótkiego komentarza, kontakt przez Librus

  Ogłoszenie zasad rozwiązań zadań na stronie CKE  nastąpi 8 kwietnia br.

   

  Dodatkowe informacje i materiały dotyczące egzaminu ósmoklasisty

   

  Szczegółowe informacje o egzaminie ósmoklasisty dostępne są na stronach internetowych CKE www.cke.gov.pl oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych dla naszego regionu będzie to OKE                w Poznaniu  www.oke.poznan.pl

   

  Uczniowie, ich rodzice oraz nauczyciele mogą z tych stron nieodpłatnie pobrać:

  • informatory o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów
  • przykładowe arkusze egzaminacyjne z poszczególnych przedmiotów
  • arkusze pierwszego próbnego egzaminu ósmoklasisty
  • arkusze egzaminu ósmoklasisty przeprowadzonego w 2019 r.
  • osiem zestawów zadań, zawierających wskazówki oraz szczegółowe wyjaśnienia rozwiązań zadań i przykładowe realizacje odpowiedzi w zadaniach otwartych
  • filmy o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.
 • Zasady współdziałania

  Drodzy Rodzice,

  W związku z ogłoszeniem stanu epidemii, od 25 marca 2020  rozpoczynamy obowiązkowe zdalne nauczanie, które potrwa do 10 kwietnia (z możliwością przedłużenia)

  Zasady współdziałania:

  1. Podstawowym narzędziem kontaktu nauczyciela z rodzicami i uczniami jest  e-dziennik Librus. Nauczyciel może ustalić dodatkowe źródła komunikacji elektronicznej zapewniające wymianę informacji.
  2. Nauczyciele mają swobodę w doborze środka i metody nauczania, biorąc pod uwagę specyfikę przedmiotu.
  3. Nauczyciele przesyłają uczniom- kl. 4-8, rodzicom – kl. 1-3 informacje dotyczące sposobu realizacji w dniu poprzedzającym lekcje z danego przedmiotu – w wiadomościach w Librusie najpóźniej do godz.18.00
  4. Z dniem 25 marca nauczyciele będą realizowali kolejne zagadnienia z podstawy programowej i uzyskują prawo oceniania postępów dzieci.
  5. Uczniowie maja obowiązek codziennie odbierać wiadomości i wykonywać zadania.
  6. Potwierdzeniem obecności ucznia jest odczytanie wiadomości od nauczyciela do godz.18:00 dnia w którym odbywa się dana lekcja.
  7. Nauczyciele będą korzystać z różnorodnych platform, stron internetowych, testów online - by urozmaicić prace Państwa dzieci w domu, a także móc zweryfikować ich wiedzę.
  8. Plan lekcji ma na celu pomóc Państwa dzieciom w zorganizowaniu sobie samodzielnej pracy w domu, zorganizować im dzień, podzielić obowiązki, jednocześnie nie obciążając dziecka. Plan lekcji będzie również dostępny na stronie internetowej szkoły.
  9.  Obecnie zajęcia dydaktyczne odbywają się na podstawie  planu lekcji i materiałów umieszczonych na platformie MEN, gov. pl.

  Od dnia  od 30.03.2020 r obowiązuje nowy plan lekcji .

  NOWY PLAN ZOSTANIE PRZESŁANY PAŃSTWU W DNIU 26.03.2020 R. PRZEZ WYCHOWAWCÓW

   

 • UWAGA!

  REKRUTACJA DO KLAS I JEST PROWADZONA DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Wypełnione wnioski prosimy wysyłać na adres poczta@sp6stargard.net

 • Szanowne Grono Pedagogiczne, Drodzy Rodzice, Kochane Dzieci

   

  To bardzo trudny czas dla nas Wszystkich. Edukacja jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Nasze kształcenie nie byłoby pełne, gdyby nie nauczyciele. Dziękuję za Wasze zaangażowanie w pracę, za wyrozumiałość i cierpliwość w stosunku do problemów z jakimi obecnie się borykamy. Za to, że jesteście twórczy, kreatywni, pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. To dzięki Waszej pracy nasza szkoła jest wyjątkowa. Dziękuję Wam za to, że mimo wielu trudności wspólnie staramy się dążyć do wyznaczonych celów.Nie mogę również w swoich podziękowaniach pominąć wszystkich Pracowników Niepedagogicznych, bez których nasza szkoła nie przypominałaby takiego miejsca jakim jest. To Wy obecnie kiedy w szkole nie ma uczniów i nauczycieli jesteście na swoich stanowiskach w pracy. Przygotowujecie nam bezpieczny powrót do normalności.Nasz organizm – społeczność szkolna funkcjonuje wspólnie również dzięki zaangażowaniu naszych Drogich Rodziców. Pragnę podkreślić, iż jest to wspólne nasze trudne zadanie. Istotą szkoły dobrej, przyjaznej i wymagającej jest tworzenie klimatu współpracy, wzajemnego szacunku i dialogu – kontynuujmy go zatem i rozwijajmy w sposób odpowiedzialny, w imię wspólnego dobra – którym są nasze dzieci. Rodzice i nauczyciele powinni i muszą być naszymi partnerami. Wyłącznie w atmosferze zaufania, zrozumienia i wsparcia ze strony rodziców – dzieci i młodzież mogą rozwijać cały swój potencjał. Wiem ,że dzisiejsza rzeczywistość edukacyjna nie jest dla Was łatwa. Za to wsparcie Drodzy Rodzice ogromnie dziękuję.Drodzy Uczniowie to Wy wszyscy stanowicie integralną część społeczności szkolnej, bez której żaden nauczyciel nie mógłby odnieść sukcesu. Chcę Wam również podziękować za to, że poddajecie się naszym działaniom i możemy wspólnie kroczyć tą obecnie nie łatwą ścieżką edukacji.Na końcu podziękowania pragnę złożyć całemu Zespołowi Kierowniczemu za to, że mimo wielu trudności z jakimi się borykamy codziennie wszystko funkcjonuje jak „w zegarku”. Wasze zaangażowanie, wspierane bogatym doświadczeniem, troskliwością i rozsądkiem, umiejętnie sterowane jest gwarancją naszego sukcesu.Olbrzymi szacunek dla Wszystkich!

  Dyrektor Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 1 Anna Gołofit

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1)
  91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2)
  e-mail: poczta@sp6stargard.net

Galeria zdjęć