SZKOLNY FACEBOOK

 • CO MUSISZ WIEDZIEĆ O KORONAWIRUSIE

  Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

  800 190 590 - numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem.

  Informacja dla osób powracających z północnych Włoch, Chin, Korei Południowej, Iranu, Japonii, Tajlandii, Wietnamu, Singapuru i Tajwanu

  Jeśli w ciągu ostatnich 14 dni byłeś w północnych Włoszech, Chinach, Korei Południowej, Iranie, Japonii, Tajlandii, Wietnamie, Singapurze lub Tajwanie i zaobserwowałeś u siebie objawy, takie jak: gorączka, kaszel, duszność i problemy z oddychaniem, to

  lub

  • zgłoś się bezpośrednio do oddziału zakaźnego lub oddziału obserwacyjno-zakaźnego, gdzie określony zostanie dalszy tryb postępowania medycznego.

  Czym jest koronawirus?

  Nowy koronawirus SARS-Cov-2 wywołuje chorobę o nazwie COVID-19. Choroba objawia się najczęściej gorączką, kaszlem, dusznościami, bólami mięśni, zmęczeniem.

  Jak często występują objawy?

  Ciężki przebieg choroby obserwuje się u ok.15-20% osób. Do zgonów dochodzi u 2-3% osób chorych. Prawdopodobnie dane te zawyżone, gdyż u wielu osób z lekkim przebiegiem zakażenia nie dokonano potwierdzenia laboratoryjnego.

  Kto jest najbardziej narażony?

  Najbardziej narażone na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby i zgon są osoby starsze, z obniżoną odpornością, którym towarzyszą inne choroby, w szczególności przewlekłe.

  Jak się zabezpieczyć przed koronawirusem?

  Wirus przenosi się drogą kropelkową. Aktualnie nie ma szczepionki przeciw nowemu koronawirusowi. Można natomiast stosować inne metody zapobiegania zakażeniu, zaprezentowane poniżej. Metody te stosuje się również w przypadku zapobiegania innym chorobom przenoszonym drogą kropelkową np. grypie sezonowej (w przypadku której, szczyt zachorowań przypada w okresie od stycznia do marca każdego roku).

  Gdzie do tej pory stwierdzono przypadki zakażenia koronawirusem?

  Najwięcej potwierdzonych przypadków zakażenia nowym koronawirusem zarejestrowano w Chinach (99%), głównie w prowincji Hubei. Pozostałe osoby „zawlekły” wirusa do innych krajów Azji, Europy, Oceanii i Ameryki Północnej i zakaziły (np. w Niemczech, we Francji, w Wielkiej Brytanii) kolejne osoby.

   

  Dowiedz się więcej o koronawirusie

   

  Materiały

  adresy jednostek Państwowej Inspekcji Sanitarnej

  jednostki​_Panstwowej​_Inspekcji​_Sanitarnej.xlsx 

  lista oddziałów zakaźnychLista​_oddziałów​_zakaźnych.docx 

 • PRZEDSZKOLAKI W MUZEUM

  Przedszkolaki z grupy Żółtej  wybrały się na wycieczkę do Muzeum aby poznać stare zabawy i zabawki, którymi bawiły się dzieci w dawnych czasach. Radości i zabawy było co nie miara. Dawne zabawki zachwyciły dzieci.

  Wych. Justyna Żółtaszek,  Ewa Wierzbowicz. 

 • Pamiętamy o Narodowym Dniu Pamięci "Żołnierzy Wyklętych".

 • W-F ZE SPÓJNIĄ

  Koszykarze ekstraklasowej PGE Spójni Stargard ćwiczyli z uczniami Szkoły Podstawowej nr 6 w Stargardzie na lekcji wuefu. Zajęcia poprowadził drugi trener Spójni Maciej Raczyński.

  W zajęciach wzięło udział 20 uczniów pięciu klas piątych naszej szkoły.  W lekcji wuefu wzięli udział koszykarze PGE Spójni Stargard Mateusz Kostrzewski, Piotr Pamuła, Jokubas Gintvainis i drugi trener zespołu Maciej Raczyński, który prowadził zajęcia.

  Było trochę teorii o koszykówce, kozłowania piłki, rzutów do kosza. Goście zostawili w SP 6 kalendarz klubowy i koszulkę z autografami zawodników i trenerów PGE Spójni Stargard.

   

  Zdjęcia i skróty w linku.

   

 • Bezpieczne ferie - pogadanka

  W związku ze zbliżającymi się feriami zimowymi, naszych uczniów odwiedził przedstawiciel Policji. Tematem tego spotkania było przestawienie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas zimowego wypoczynku. Policjant apelował o rozwagę w trakcie wszelkich zabaw na śniegu oraz lodzie. Przestrzegał naszych uczniów przed zabawami w miejscach niedozwolonych, w których może dojść do wypadku. Omówił zasady zachowania się w domu podczas nieobecności rodziców. Przestrzegał także przed rozmowami z osobami nieznajomymi. 

  Na zakończenie życzył wszystkim uczniom radosnego, a przede wszystkim, bezpiecznego wypoczynku w trakcie ferii zimowych.

  Spotkania tego typu mają charakter prewencyjny i z pewnością przyczyniają się do poprawy wiedzy młodych ludzi na tematy zagrożeń, z którymi czasem nieświadomie mogą się spotkać. Miejmy nadzieje, że prewencyjne działania służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo przyniosą pozytywne efekty.

   

   

 • KONKURS NA NOWE LOGO SZKOŁY

  KONKURS NA NOWE LOGO SZKOŁY

  Dyrekcja Szkoły zaprasza wszystkich chętnych do wzięcia udziału w konkursie na opracowanie  nowego logo -symbolu graficznego Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 1 Szkoły Podstawowej nr 6, w Stargardzie.

   

   

   

   

  REGULAMIN KONKURSU NA LOGO

  ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO NR 1

                                                                      W STARGARDZIE 

   

  I. Organizator konkursu

  1. Organizatorem konkursu na opracowanie logo szkoły jest Dyrektor i Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr1 w Stargardzie.

   

  II. Cel i przedmiot konkursu

  1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego graficznego symbolu (logo) dla  Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Stargardzie.

  2. Logo wykorzystywane będzie przez szkołę do celów identyfikacyjnych, reklamowych, korespondencyjnych, promocyjnych, itp.

  3. Konkurs trwa od 25.02.2020r. do 30.04.2020

   

  1. Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. W konkursie mogą brać udział wszyscy uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice i absolwenci.

  2. Projekty konkursowe mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

  3. Prace konkursowe należy składać zgodnie z wymaganiami zawartymi w regulaminie.

  4. Uczestnik jest zobowiązany przedstawić autorski projekt.

  5. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne ze zrzeczeniem się praw autorskich na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1  w Stargardzie. (Załącznik nr 1)

   6. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu.

   

  IV. Forma prezentacji pracy konkursowej

  1. Projekt znaku graficznego (logo) powinien nadawać się do różnorodnego wykorzystania: reklama, Internet, pisma, ulotki.

  2. Prace należy wykonać korzystając z technik komputerowych.

  3. Projekty konkursowe muszą spełniać następujące warunki: Na dowolnym formacie należy przedstawić znak. W swej treści projekt nie może zawierać elementów obraźliwych.

  4. Logo nie może zawierać graficznych elementów, do których prawa autorskie posiada inna osoba, aniżeli autor logo.

  5. Logo winno charakteryzować się następującymi cechami;

   - być czytelne i łatwe do zapamiętania,

  -  być łatwo identyfikowane z naszą szkołą

  - wzbudzać pozytywne emocje,

  - składać się:

  * z logotypu (stylizacji literowej)

  * z elementu graficznego będącego symbolem

  6. Projekt musi być przedstawiony w wersji kolorowej.

  7. Logo nie powinno być skomplikowane pod względem graficznym i kolorystycznym.

  8. Prace należy oddać w dwóch wersjach:

  wydruku (w kopercie opisanej imieniem, nazwiskiem i klasą) oraz na płycie w postaci pliku jpg, gif, pdf, cdr lub psd  podając swoje imię, nazwisko i klasę.

   

   V. Miejsce i termin składania prac konkursowych

  1. Prace należy składać do dnia  30.04.2020 w sekretariacie szkoły.

  2. Prace konkursowe, niespełniające wymagań, o których mowa w regulaminie konkursu, nie będą podlegały ocenie Komisji Konkursowej.

  3. Prace dostarczone po terminie nie będą oceniane.

  4. Organizator nie zwraca prac.

   

  VI. Kryteria oceny prac konkursowych Projekty oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami:

  1) zgodność projektu z danymi naszej szkoły,

  2) oryginalność znaku, łatwość zapamiętywania,

  3) czytelność i funkcjonalność projektu,

  4) estetyka wykonania projektu.

   

  VII. Ocena prac konkursowych Zwycięskie prace zostaną wybrane przez Komisję Konkursową, w składzie:

  1. Dyrektor szkoły

  2. 2 Przedstawicieli Rady Rodziców

  3. Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego

  4. Przedstawiciel Rady Pedagogicznej (nauczyciel informatyki)

   

   

   VIII. Rozstrzygnięcie konkursu

  1. W wyniku postępowania konkursowego Komisja Konkursowa wyłania zwycięzcę konkursu.

   2. Dla zwycięzców przewidziane są nagrody.

  3. Planowana data ogłoszenia wyników 15.05.2020

   4. Wyniki zostaną zamieszczone na stronie szkoły i szkolnym facebooku.

   

  Koordynator

  Małgorzata Osak-Fidelus

   

   

  Załącznik nr 1

   

  OŚWIADCZENIE

  Ja ………………………………………………………………………, zamieszkały/a w ………………….................................

  (imię i nazwisko) ( adres zamieszkania)

   oświadczam, że przekazuję na rzecz Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, Szkoły Podstawowej nr 6 im.Jana Brzechwy w Stargardzie, nieodpłatnie, prawa autorskie do projektu logo, zgłoszonego w konkursie na logo szkoły, organizowanym w dniach 25.02.2020 – 30.04.2020.

   

  Jednocześnie oświadczam, że jestem jedynym autorem wspomnianego wyżej projektu, a tym samym osobą uprawnioną do dysponowania prawami autorskimi.

  ……………………………………….

  ……………………………………………………

  (data) ( imię i nazwisko)*

   

  *W przypadku ucznia niepełnoletniego oświadczenie podpisują jego rodzice/ prawni opiekunowie, czytelnym podpisem.

   

  Zgodnie z art.6 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2018 r. poprzez uczestnictwo w ww. imprezie wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunkowych do celów budowania pozytywnego wizerunku organizatora w przestrzeni publicznej i w mediach.

 • ♟ TURNIEJ O TYTUŁ MISTRZA SZKOŁY GRY W WARCABY ♟

  Dnia 28.01.2020 w naszej szkole odbył się turniej gry w warcaby. Rywalizacja była zacięta, a każdy zawodnik marzył o tytule mistrza szkoły.W turnieju wzięło udział 30 uczniów klas 1-3. Przed przystąpieniem do gry uczestnicy poznali regulamin. Na podstawie losowania zostały wyłonione pary, które rywalizowały ze sobą. Wygrany przechodził dalej, a przegrany zawodnik otrzymywał dyplom i słodki upominek.

  Mistrzem szkoły gry w warcaby został Kacper Matysik z klasy 3c‼️‼️🏆👏

  2 miejsce zdobył Igor Mazurek klasa 3b 👏3 miejsce Kacper Sobaniec klasa 1c 👏4 miejsce Wojciech Wawrzyniak klasa 3c 👏

  Pomimo naturalnego współzawodnictwa i emocjom, które niewątpliwie towarzyszyły zawodnikom, rozgrywki warcabowe przebiegały w miłej i przyjaznej atmosferze.

  Agata WitkowskaPaulina Lipkiewicz

 • WIZYTA PIERWSZAKÓW W BIBLIOTECE SZKOLNEJ

  27 i 28 stycznia br. pierwszoklasiści odbyli pierwszą wizytę w bibliotece szkolnej. Zajęcia były urozmaicone występem uczniów z klasy V a (S. Oleniacz, K. Chmara, M. Sulimierska, K. Marczuk, H. Kościelniak i A. Długosz). Główne hasło inscenizacji, w której pojawiły się takie postaci jak: Pingwin Elegancik, Kot w butach, Calineczka, Kubuś Puchatek, Koziołek Matołek i Chłopiec, brzmiało Zeszyt i czytanka nie lubią towarzystwa śniadanka! Okazało się, że uczniowie klas pierwszych doskonale wiedzą, że książki należy szanować.Dzieci zostały pasowane na czytelników, wypożyczyły pierwsze książki i mamy nadzieję że będą częstymi gośćmi biblioteki.Drodzy Rodzice, zwracam się do Państwa z prośbą o zachęcanie dzieci do czytania i odwiedzania biblioteki szkolnej. Czytanie, obok liczenia i pisania jest jedną z trzech najważniejszych i podstawowych umiejętności. Dziecko, które sprawnie czyta, pisze i liczy jest przygotowane do zdobywania wiedzy, przyswajania informacji i na pewno da sobie radę w starszych klasach. Zachęcam Państwa do czytania razem z dzieckiem. Wspólne czytanie, jako jedna z form spędzania wolnego czasu, może sprawiać przyjemność i dzieciom i dorosłym, czego Państwu serdecznie życzę.

  Nauczyciel - bibliotekarz Lidia Stefanowicz

 • Walentynki

  Drodzy Rodzice i Uczniowie!

  Ten przedwalentynkowy tydzień, Samorząd Uczniowski, zdecydowanie uważa za udany!Każdy uczeń mógł podzielić się tym, co mu leży na sercu ze swoją miłością, dzięki poczcie walentynkowej (organizowanej oczywiście przez SU), dzięki słodkim lizakom, które sprawiły, że nawet jeśli nie otrzymaliśmy w tym dniu (07.02) żadnej walentynki, to mogliśmy przynajmniej posmakować lizaka na poprawę humoru 😋 Warto cieszyć się z małych rzeczy, a zaczniemy doceniać to, co mamy! ❤️ Podczas tego tygodnia, furorę zrobiła również zabawa „Odnajdź swoją połówkę”, dzięki której zostały urozmaicone przerwy!

  Redagowała: Zuzia Rolewicz z klasy VI „A”

 • DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI

  W czwartek 21 listopada na całym świecie obchodzony jest Dzień Życzliwości i Pozdrowień. Jak obchodzić to wyjątkowe święto? Wystarczy tylko uśmiechnąć się do drugiej osoby, powiedzieć miłe słowo, ale można było przyłączyć się do naszej akcji w szkole. Na parterze, stanęło Drzewko Życzliwości i Pozdrowień, na którego liściach można było wpisywać pozdrowienia i życzenia dla koleżanki, kolegi, nauczyciela…Uczniowie z SU rozdawali karteczki z pozytywną myślą a później uczniowie przekazywali ją wybranej przez siebie osobie. „Dziękuję, że jesteś...”, „Wszystkiego najlepszego...” czy „Miłego dnia!” - proste, znane wszystkim słowa, a wywoływały radość oraz niezapomniany uśmiech. Każdy roześmiany uczeń mógł również zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie. 

  M. Janowicz

 • Opieka stomatologiczna

  ŚWIADCZENIA Z ZAKRESU OPIEKI STOMATOLOGICZNEJ DLA UCZNIÓW  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH,

  DLA KTÓRYCH ORGANEM PROWADZĄCYM JEST MIASTO STARGARD

   

  OPIEKĘ STOMATOLOGICZNĄ  DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH SPRAWUJE

   

  NZOZ  „AREA VITAE” ALEKSANDRA RODZIK PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY, UL. PODMIEJSKA 15,  73-110 STARGARD,  NR PODMIOTU WE WŁAŚCIWYM WPISIE  PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ LECZNICZĄ: 000000024752.

   

  DNI I GODZINY PRZYJĘĆ UCZNIÓW :     WTOREK  W GODZINACH   15.00 - 18.00 ,

                                                                      ŚRODA I CZWARTEK   W GODZINACH - 9.00- 14.00.

   

  REJESTRACJA:    PONIEDZIAŁEK,  WTOREK  W GODZINACH 12.00-18.00,

                                 ŚRODA, CZWARTEK W GODZINACH 9.00-15.00

                                 POD NR TELEFONU 515 523 515;

                                

                                 WTOREK  W GODZINACH  15.00 – 18.00,

                                 ŚRODA I SOBOTA W GODZINACH 9.00-14.00

                                 POD NR  TELEFONU 883 260 291

   

  REJESTRACJA GRUP ZORGANIZOWANYCH  POD  NR TELEFONU 603 139 602.

   

  REJESTRUJĄC  UCZNIA NALEŻY PODAĆ NR SZKOŁY,  Z  KTÓREJ JEST UCZEŃ. 

   

  UCZEŃ NA WIZYTĘ  PRZYCHODZI  Z  RODZICEM/OPIEKUNEM PRAWNYM  I WAŻNĄ   LEGITYMACJĄ  SZKOLNĄ.      

   

 • UWAGA RODZICE!!!! "Nie zagub dziecka w sieci". Bezpłatne szkolenie online!!!

  Udział w bezpłatnym szkoleniu online dotyczącym bezpieczeństwa dzieci w Internecie odbędzie się 30 stycznia (czwartek) o 18:00. Szkolenie poprowadzą dziennikarz Tomasz Rożek – ambasador kampanii „e-Polak potrafi” oraz Anna Borkowska – psycholog, ekspertka Akademii NASK.

  Każdy może wziąć udział w szkoleniu i zadawać pytania w jego trakcie. Szkolenie w ramach kampanii „Nie zagub dziecka w sieci”, poświęcone cyberprzemocy i zjawisku sekstingu, odbędzie się pod linkami:

  Facebook: https://www.facebook.com/naukatolubie

  YouTube: https://www.youtube.com/user/naukatolubie

  Bezpieczeństwo dzieci w Internecie to temat ważny i stale aktualny. Tempo, w jakim rozwijają się nowe technologie wymaga od nas ciągłego poszerzania wiedzy w tym zakresie. Kluczowe tutaj jest wiarygodne źródło informacji.

  Wyobraźmy sobie, że zostawiamy dziecko samo na stadionie piłkarskim, na dworcu, lotnisku, koncercie. W tłumie nieznajomych osób. Nie do pomyślenia, prawda? Tymczasem każda minuta w Internecie jest właśnie takim wejściem w tłum. Tłum przede wszystkim obcych ludzi. W różnym wieku. O różnych zamiarach. Zagrożenia, przed którymi staramy się uchronić swoje dzieci, nie znikają po zamknięciu drzwi do domu. Wchodzą do niego przez smartfon, tablet, komputer. Nasze dziecko może nam zaginąć w swoim własnym pokoju. Musimy o tym pamiętać. Musimy postarać się poznać te zagrożenia i nauczyć się im zapobiegać.

  Zachęcamy także do odwiedzenia strony, gdzie znaleźć można m.in. porady dla rodziców i nauczycieli, publikacje oraz filmy wyjaśniające trudne pojęcia: www.gov.pl/niezagubdzieckawsieci

  Szkolenie jest częścią kampanii edukacyjno-informacyjnej Ministerstwa Cyfryzacji i NASK „e-Polak potrafi!".

 • RADA RODZICÓW ZAPRASZA NA ZABAWĘ KARNAWAŁOWĄ

  ➡️ Klasy I - III - 07.02.2020 od godz. 9.00 do 10.15 (mile widziany kostium - bal przebierańców)

  ➡️ Klasy IV - VIII - 06.02.2020 od godz. 15.00 - 18.00 dyskoteka wraz z fotobudką

   

 • FERIE ZIMOWE

  W okresie ferii zimowych w świetlicy szkolnej (budynek ul. Twardowskiego)  będą organizowane zajęcia dla uczniów naszej szkoły z klas 1-4.

  Proponujemy dobrą i bezpieczną zabawę od poniedziałku do piątku. Plan zajęć poniżej.

 • "Pierwsza środa miesiąca"

  Jutro, 08.01.2020 od godz. 17.00 odbędą się konsultacje w ramach "Pierwszej środy miesiąca". Zapraszamy wszystkich Rodziców, którzy chcą porozmawiać z nauczycielami, otrzymać wiadomości na temat postępów w nauce i zachowaniu.

 • JAK PRAWIDŁOWO ODŻYWIAĆ DZIECI.

         

  Na stronie internetowej Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej www.ncez.pl zamieszczone są materiały na temat żywienia dzieci i młodzieży (np. zbilansowane jadłospisy) oraz informacje o aktualnych wydarzeniach i kampaniach edukacyjnych kierowanych do rodzin i szkół.

  W ramach Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej we współpracy z Ministerstwem Zdrowia powstało także Centrum Dietetyczne Online (CDO), czyli bezpłatna internetowa poradnia dietetyczna, do której dostęp jest możliwy poprzez stronę internetową www.poradnia.ncez.pl

  Za pośrednictwem CDO każda osoba może skorzystać z profesjonalnej konsultacji dietetycznej. W konsultacjach mogą brać udział rodzice, którzy chcą zapewnić swoim dzieciom prawidłowy sposób odżywiania, zmienić niewłaściwe nawyki żywieniowe czy zastosować dietoterapię w przypadku nadwagi i otyłości.

   

   

 • Zaszczep się wiedzą!!!

  Laureat Nagrody Nobla – Albert Camus – powiedział, że przyczyną zła niemal zawsze jest niewiedza. Przeciwstawiamy się niewiedzy prowadząc akcję informacyjną i edukacyjną dotyczącą szczepień „Zaszczep się wiedzą”.

  Akcja informuje – nie agituje.Pomaga – nie wyręcza.Komunikuje fakty – nie emocje.

  Akcja jest przewodnikiem po wiarygodnych źródłach informacji na temat szczepień.Odsyłamy do miarodajnych źródeł informacji na temat szczepień, certyfikowanych przez Ministerstwo Zdrowia, instytucja publiczne oraz do autorytetów medycznych – omawiających wyniki badań, nie własne opinie.

  Profil Akcji na FB jest śledzony przez ponad 100 tysięcy osób, co pokazuje, że jest ona uważana za wiarygodne źródło informacji o szczepieniach., zaś na stronie www.zaszczpsiewiedza.pl można przeczytać wywiady z ekspertami i najnowsze doniesienie dotyczące szczepień.

  Kampania „Zaszczep się wiedzą” prowadzona jest od 2015 przez Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA i  wspiera ją ponad 20 partnerów instytucjonalnych, w tym:  Naczelna Izba Lekarska, Centrum Zdrowia Dziecka, Krajowy konsultant w dziedzinie neonatologii, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych, Młodzi Lekarze Rodzinni, Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji.

  Informujemy, gdzie zaszczepić się wiedzą przeciwko epidemii niewiedzy, ale też jej współczesnej, zmutowanej odmianie: „wiedzy” pozornej, kreowanej anonimowo w przestrzeni internetu, podrabianej tak samo, jak podrabia się inne produkty, aby były tanie, przystępne i do złudzenia przypominały prawdziwe. W wypadku zdrowia to bardzo niebezpieczne. 

   

 • GRAMY DLA RUBIKA 💓💓💓

 • KONKURS

 • WARSZTATY BOŻONARODZENIOWE

Aktualności

Kontakt

 • Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 Szkoła Podstawowa nr 6 w Stargardzie
  Ul. Armii Krajowej 1
  73-110 Stargard
 • 91 576-07-68 (ul. A. Krajowej 1)
  91 819-00-61 (ul. Twardowskiego 2)
  e-mail: poczta@sp6stargard.net

Galeria zdjęć